adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Środowiska
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zakres: przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko adiunkta:

·                stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin: 1) nauki o Ziemi i środowisku,
2) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 3) architektura i urbanistyka,
4) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz tytuł magistra/magistra inżyniera uzyskany na kierunku geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub architektura krajobrazu;

·                wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci co najmniej 4 monografii naukowych lub artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MEiN (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);

·                w ciągu czterech lat uzyskanie z publikacyjnej działalności naukowej łącznej liczby co najmniej
480 punktów;

·                kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;

·                doświadczenie naukowe z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu;

·                znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·                posiada umiejętność posługiwania się oprogramowaniem ArcGIS/Q-GIS;

·                dodatkowym atutem będzie przynajmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: geografii fizycznej, przyrodniczych podstaw gospodarowania, przyrodniczych podstaw projektowania, fizjografii, ochrony i kształtowania środowiska,

·                dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym;

·                samodzielność i dyscyplina pracy oraz umiejętność pracy w zespole;

·                uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula_gudanowska@sggw.edu.pl