adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na zatrudnienie 1 adiunkta w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1) stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie nauki prawne;
2) zainteresowania naukowe dotyczące europejskiego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych, ochrony praw podstawowych;
3) dorobek naukowy udokumentowany artykułami w recenzowanych czasopismach ujętych
w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW lub publikacjami w książkach opublikowanych w wydawnictwach wymienionych w Komunikacie MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (za co najmniej 70 pkt);
4) uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
5) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady), doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć anglojęzycznych będzie traktowana jako atut;
6) doświadczenie w realizacji lub prowadzeniu projektów badawczych (jako wykonawca/czyni lub jako kierownik/czka projektu), dorobek w postaci uzyskania grantów zewnętrznych będzie traktowana jako atut;
7) doświadczenie w pracy organizatorskiej;

8) biegła znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków będzie postrzegana jako atut.
 

Warunki stanowiskowe:

 

1.      Nazwa stanowiska: adiunkt;

2.      Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna;

3.      Dyscypliny naukowe, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne
w zakresie nauk prawnych;

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy
z naukowcami zagranicznymi), kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań i punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;

 

 

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących unijnego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa nowych technologii (w tym w języku angielskim) doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, w tym w zakresie współpracy z Centrum Studiów Antymonopolowych WZ UW oraz procesów wydawniczych wydawanych przez Centrum periodyków naukowych.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 

●        podanie skierowane do JM Rektora UW;

●        list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej;

●        życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków;

●        kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW – https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

●        kopię dyplomu doktora;

●        wykaz publikacji;

●        kopie lub ogólnodostępne linki do pięciu najważniejszych publikacji

●        oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW);

●        oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione
na stronie internetowej UW;

●        informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody
(do pobrania ze strony UW).

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

 

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207B
w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 września
2022 r.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Dziekan

Wydziału Zarządzania UW

/prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz/

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz@wz.uw.edu.pl