adiunkt badawczy (1)

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych
na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii Starożytnej
w projekcie badawczym Sonata Bis NCN
„Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha”

Planowane zatrudnienie na pełen etat na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 60 miesięcy
łącznie po otrzymaniu pozytywnej opinii kierownika projektu.
Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto brutto: 120 000 zł rocznie.
Zatrudnienie od 1 października 2022 (lub jak najwcześniej to możliwe po tej dacie).

Wymagane kwalifikacje kandydatów
1. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie
lub w okresie po 1 stycznia 2015 roku (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji
stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych). Stopień
doktora musi być uzyskany w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski lub musi być
ukończony co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie
innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
2. Poparte publikacjami doświadczenie w pracy naukowej w obszarze literatury, języka, historii
lub kultury greckiej II w. n.e. (w szczególności twórczości Plutarcha z Cheronei).
3. Co najmniej bardzo dobra znajomość języka starogreckiego, w szczególności z okresu II w. n.e.
4. Podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa kognitywnego, w szczególności na
temat kognitywnej teorii metafory Lakoffa i Johnsona.
5. Znajomość nowożytnych języków obcych: j. angielski (płynność w mowie i pisaniu),
umiejętność czytania w j. francuskim/niemieckim/włoskim.

Zakres prac
1. Prowadzenie badań nad korpusem tekstów Plutarcha z Cheronei w celu zrekonstruowania
używanej przez niego potocznej teorii umysłu.
2. Opracowanie korpusu kognitywnych metafor poznania zgodnie z metodologią wypracowaną
w projekcie.
3. Udział w analizie zebranego materiału.
4. Publikacja wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach
i wydawnictwach naukowych na temat kognitywnych metafor poznania/potocznej teorii
umysłu w korpusie Plutarcha i ich związku z historią i kulturą grecką w II w. n.e.
5. Udział w rozpowszechnianiu wyników projektu na międzynarodowych konferencjach
i seminariach naukowych.
6. Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu (stacjonarnie lub przez wideokomunikator).

Opis obowiązków zatrudnionego pracownika
1. Realizacja zadań badawczych projektu grantowego (zob. http://plutarch.kognilab.pl/).
2. Regularne przedstawianie uzyskanych wyników badań na warsztatach i konferencjach
naukowych.
3. Publikacja wyników w międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
4. Udział w organizacji wydarzeń związanych z projektem badawczym, takich jak konferencje
i warsztaty, zarówno te o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym/promocyjnym.
5. Organizacja i regularny udział w spotkaniach zespołu badawczego; współpraca z kierownikiem
projektu i pozostałymi członkami zespołu.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i procedurze konkursowej w załączonym  ogłoszeniu.

***

Dean of the Faculty of History of the University of Warsaw announces
a Call for candidates for a position of postdoctoral researcher
in the Department of Ancient History, Faculty of History, University of Warsaw
in Sonata Bis NCN research project
“Thinking of Thinking: Conceptual Metaphors of Cognition in the Plutarchan Corpus”

Full-time employment planned for 12 months (extendable up to 60 months altogether upon positive
opinion of the Principal Investigator).
Planned gross gross basic salary: 120,000 PLN per year.
Employment is possible from 1 October 2022 (or as soon as possible thereafter).

Person specification: essential criteria
1. Ph.D. degree obtained in the year of employment in the project or within 7 years before 1 January
2022 (this period may be extended pursuant to the Types of costs in research projects funded by
the National Science Centre). Ph.D. degree must be awarded by an entity other than the University
of Warsaw or a continuous and evidenced post-doctoral fellowship must be completed of at least
10 months in another institution than the host institution for the project and in another country
than the one in which a PhD degree has been obtained.
2. Experience with research on the 2nd-century CE Greek literature, history and culture (in particular,
the output of Plutarch of Chaeronea) documented by relevant publications.
3. At least very good knowledge of ancient Greek, in particular of the 2nd-century CE period.
4. Basic knowledge of cognitive linguistics and Lakoff and Johnson’s cognitive metaphor theory in
particular.
5. Modern languages: fluency in English, and ability to read in French/German/Italian are necessary.

Scope of work
1. Research on the corpus of Plutarch’s writings in order to reconstruct his folk theory of the mind.
2. Processing the corpus of cognitive metaphors of cognition according to methodology developed
within the project.
3. Participation in the analysis of the evidence collected.
4. Submission of at least one paper to a high-ranking international journal, discussing cognitive
metaphors of cognition/folk theory of the mind in the Plutarchan corpus and their relationship
with Greek history and culture of the 2nd century CE.
5. Dissemination of results of the project at international conferences and seminars.
6. Participation in the weekly team meetings (in person or via video communicators) discussing the
work progress.

Detailed information on the required documents and the competition procedure is contained in the attached announcement.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl