Adiunkt badawczy

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: do 10000 PLN zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

„Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych (dane satelitarne, dane przestrzenne, dane geoprzestrzenne, dane pochodzące z mediów społecznościowych i telefonów komórkowych, dane administracyjne) w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Prace badawcze prowadzone w ramach działania mogą dotyczyć metod uzyskiwania lub łączenia nowych rodzajów danych, harmonizacji danych tego typu pochodzących z różnych źródeł lub innowacyjnego wykorzystania tego typu danych. W szczególności możliwe jest prowadzenie badań w następujących obszarach:

·        wykorzystanie treści z mediów społecznościowych oraz danych z telefonów komórkowych do analizy zjawisk  mobilności i nierówności;

·        pomiar nierówności, ubóstwa i innych zjawisk dystrybucyjnych przy użyciu połączonych danych ankietowych, podatkowych, danych ze spisów powszechnych oraz metod statystyki małych obszarów;

·        wykorzystanie nowatorskich metod łączenia danych administracyjnych i sondażowych (np. capture-recapture) do szacowania trudno mierzalnych procesów społecznych;

·        użycie zdjęć satelitarnych i innych danych przestrzennych lub geoprzestrzennych do badania zamożności, ubóstwa i nierówności na poziomie krajowym oraz regionalnym i lokalnym;

pomiar nierówności ekonomicznych przy wykorzystaniu danych ankietowych, administracyjnych danych podatkowych oraz danych z rachunków narodowych.

Zakres obowiązków:

1. prowadzenie prac badawczych nad tworzeniem lub harmonizacją nowych źródeł danych w dziedzinie mobilności lub nierówności

2. stworzenie i udostępnienie innym badaczom bazy zawierającej nowe lub zharmonizowane dane dotyczące mobilności lub nierówności

3. przygotowanie publikacji naukowych związanych z celami działania i złożenie przynajmniej jednego artykułu do publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym (SCOPUS/JCR)

4. przygotowanie i złożenie aplikacji grantowej z zewnętrznym wobec UW finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z celami działania

5. rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów działania

6. uczestnictwo w konferencjach naukowych z prezentacją wyników badań przeprowadzonych w ramach działania

7. współpraca w przygotowaniu na UW międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce migracji i nierówności

8. uczestnictwo w seminariach na UW, które będą popularyzowały bazy danych lub metody badawcze będące efektem realizacji działania

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje:

Wymagania konieczne:

– spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z  2021 r. poz.478 z późn. zm) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz.190)

– posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych

– posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych (przynajmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z listy JCR)

– posiadanie doświadczenia w badaniach empirycznych w zakresie zagadnień mobilności i nierówności

– biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w badaniach mobilności i nierówności

– doświadczenie w realizacji projektów badawczych w naukach społecznych

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

– możliwość podjęcia pracy nie później niż w listopadzie 2021

Dodatkowe atuty:

– kierowanie grantami finansowanymi ze źródeł krajowych lub zagranicznych

– doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych źródeł danych do badania mobilności i nierówności

Wymagane dokumenty:

Obowiązkowe:

– życiorys naukowy z listą publikacji w języku angielskim

– list motywacyjny ( zawierający opis planowanego projektu badawczego zgodnego z tematyką konkursu) w języku angielskim

– odpis dyplomu doktorskiego

– 2 pliki pdf z publikacjami związanymi z tematyką konkursu

– podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia

– oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim  (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592)

Dodatkowe:

– List polecający od osoby spoza UW (opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej mbrzezinski@wne.uw.edu.pl).

Oferujemy:

·        pracę w dynamicznej grupie badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z tematyką konkursu;

·        konkurencyjne wynagrodzenie;

·        wsparcie w nawiązaniu współpracy międzynarodowej i aplikacji o krajowe lub międzynarodowe granty badawcze;

·        dostęp do infrastruktury badawczej i baz danych.

Forma nadsyłania zgłoszeń:

pocztą elektroniczną na adres mbrzezinski@wne.uw.edu.pl z tytułem „UW/IDUB/2021/11”

Procedura rekrutacyjna:

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Komisja rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń i skontaktowania się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Przed rozpoczęciem zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek przedłożenia oryginałów dokumentów w celu poświadczenia odpisu lub kopii dokumentów.

Rozmowy kwalifikacyjne online z wybranymi kandydatami są przewidywane w terminie od 1 do 15 września 2021 roku. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailowo.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

Pytania:

Pytania prosimy kierować do dra hab. Michała Brzezińskiego na adres: mbrzezinski@wne.uw.edu.pl

Termin ogłoszenia wyników: 30 września 2021

Sposób informowania o wynikach konkursu: pocztą elektroniczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki