Adiunkt badawczy

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 31.05.2021

Projekt FNP „First Team” pt. Optyka zintegrowana w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej: nowa, uniwersalna platforma do realizacji technologii kwantowych

(Kierownik Projektu: dr hab. Magdalena Stobińska)

 

COMPETITION OPENING DATE: 31.05.2021

Foundation for Polish Science “First Team” project entitled Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies

(Principal Investigator: Dr. habil. Magdalena Stobińska)

 

Quantum technologies enable solutions providing e.g. unconditionally secure information transfer or ultrasensitive detectors. They use entanglement, superposition and interactions at a single quanta level. Time-frequency integrated quantum optics is ideally suited for these tasks: flexible, scalable, robust to losses, offers high control of single photons. Its potential has not yet been explored. In this project, we plan to build high-quality random number generator and nanodevices based on graphene plasmons. To this end, we will advance the platform, producing pure spectrally-shaped single photons. Its features will allow to surpass the present technology to produce true randomness and study photon-plasmon interactions in 2D nanomaterials. Additional training will be provided by top specialists in integrated optics: the University of Paderborn and the University of Oxford.

 

Key responsibilities:

1.              Performing theoretical research under supervision of the principal investigator

2.              Timely achieving scientific goals enumerated in the project research programme

3.              Developing numerical software and performing computations

4.              Studying literature on a regular basis and suggesting solutions to scientific problems

5.              Managing research notes, preparation of publications, conference posters and presentations

6.              Participation in scientific conferences and workshops

7.              Monitoring of the Ph. D. students’ work

8.              Performing helper organizational and administrative tasks

9.              Reporting

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

Obiektem studiów w projekcie jest nowa, kwantowo-optyczna zintegrowana platforma czasowo-częstotliwościowa, która niedawno stała się przedmiotem intensywnych badań w najlepszych laboratoriach na świecie. Pozwala ona wytworzyć serie pojedynczych fotonów, które są dodatkowo kształtowane w dziedzinie częstotliwości. Naszym celem jest opracowanie specjalistycznych metod teoretycznych do analizowania tej platformy, rozwinięcie jej funkcjonalności oraz zastosowanie w wybranych technologiach kwantowych o dużym znaczeniu praktycznym. Optyka zintegrowana będzie użyta do badania złożonej kwantowej interferencji światła jak również oddziaływania fotonów z nanomateriałem o ogromnym potencjale – grafenem. Wydział Fizyki UW stanie się pierwszym polskim ośrodkiem dysponującym taką aparaturą we własnym laboratorium kwantowo-optycznym. Będzie to możliwe dzięki współpracy naukowej z Uniwersytetem Oxfordzkim oraz Uniwersytetem Paderborn, które są wiodącymi ośrodkami w zakresie technologii optyki zintegrowanej, a także z Laboratorium Grafenowym Politechniki Warszawskiej i firmą Raith GmbH, które przygotują próbki grafenu. Zespół będzie także ściśle współpracować z doskonałym środowiskiem naukowym Wydziału, w szczególności z Zakładem Optyki, Katedrą Fizyki Materii Skondensowanej oraz Zakładem Fizyki Ciała Stałego.

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta naukowego w projekcie:

1.         Prowadzenie badań teoretycznych pod nadzorem kierownika projektu

2.         Osiąganie celów opisanych w projekcie badawczym, zgodnie z harmonogramem projektu

3.         Tworzenie i rozwijanie oprogramowania numerycznego; przeprowadzanie obliczeń

4.         Regularne studiowanie literatury; proponowanie rozwiązań problemów badawczych

5.         Prowadzenie notatek i dziennika badań, przygotowywanie publikacji, posterów oraz wystąpień konferencyjnych

6.         Udział w konferencjach naukowych i warsztatach

7.         Monitorowanie postępów pracy doktorantów

8.         Wykonywanie pomocniczych zadań organizacyjnych i administracyjnych

9.         Przygotowywanie raportów

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl