Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 14.07.2021

Rekrutacja prowadzona jest w celu zatrudnienia adiunkta badawczego (post-doc’a) do realizacji zadań naukowych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS-16 p.t. „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes” kierowanego przez prof. dr hab. Jacka A. Majewskiego. Zatrudnienie będzie w wymiarze pełnego etatu na okres do 24 miesięcy w Katedrze Modelowania Układów Złożonych, Instytutu Teoretycznej od 1 listopada 2021r. Celem projektu jest zbadanie nowej generacji nanostruktur, które mogą stanowić podstawę nowatorskich funkcjonalnych urządzeń spintronicznych, i określenie mechanizmów fizycznych prowadzących do pożądanych funkcjonalności.

Zatrudniony adiunkt badawczy (post-doc) będzie realizował główne cele projektu, polegające na:

(i)   przeprowadzeniu obliczeń stabilności, struktury elektronowej, własności optycznych i magnetycznych funkcjonalizowanych materiałów MXenes w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT) oraz metody DFTB;

(ii)  przeprowadzeniu obliczeń pozwalających na określenie wpływu metod technologicznych otrzymywania MXenes na ich własności;

(iii)          modelowaniu transportu ładunkowego i spinowego oraz efektów termoelektrycznych w MXenes.

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził swoją działalność naukową w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu, w szczególności ze studentem i doktorantem.  

Przez stanowisko typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 14.07.2021

The aim of the recruitment is appointment of one postdocs who should perform scientific research (no teaching duties) within the project OPUS-16 entitled „Next generation of functional nanostructures and devices based on two-dimensional materials MXenes” granted by the National Science Centre. The project leader is prof. dr hab. Jacek A. Majewski. The appointment will be at the level of assistant professor (post doc) in the Institute Theoretical Physics at the Faculty of Physics, University of Warsaw, for the period of up to 24 months starting at 1 November, 2021. The objective of the project is the investigation of new generation of planar materials.

Key responsibilities:

The employed post-doc will be responsible for realization of the main project’s tasks consisting of:

(i)   calculation of the stability, electronic structure, optical and magnetic properties of functionalized materials MXenes in the framework of the density functional theory (DFT) and the DFTB method;

(ii)  performing calculations that should establish the relation between the technological methods of fabrication of MXenes and their physic-chemical properties;

(iii)          modeling of charge and spin transport phenomena with particular emphasis on thermoelectric features of MXenes. calculations of the coherent current flow in the hybrid structures.

The candidate should realize scientific research in close cooperation with the project’s team, in particular with PhD and master thesis students.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl