Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 16.07.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

 

Wymagania:

Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w  prowadzeniu badań w zakresie teorii  struktury jądra atomowego. Wyłoniony kandydat będzie pracował nad realizacją projektu zatytułowanego „Mechanizmy i konsekwencje naruszenia symetrii izospinowej w jądrach atomowych w zaawansowanych modelach inspirowanych metodą jądrowego funkcjonału gęstości”. Do realizacji projektu wymagana jest umiejętność programowania.

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS 16. Finasowanie obejmuje wynagrodzenie oraz środki finansowe na wyjazdy konferencyjne i naukowe. Zatrudniona osoba musi spełniać następujące warunki wymagane przez NCN:

–   w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie można pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;

–   kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;

–    w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;

–   w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie jądrowej fizyki teoretycznej uzyskanego nie wcześniej niż  7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

COMPETITION OPENING DATE: 16.07.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

The requirements:

 

We seek a scientist with a background, documented with peer-reviewed articles, in theoretical nuclear physics. The successful candidate will work on a project entitled: „Mechanisms and consequences of isospin symmetry breaking in atomic nuclei within advanced models inspired by the nuclear density functional theory”.  Programming skills are necessary for realization of the project.

 

 

The employment is fully funded by the Polish National Science Centre (NCN). Financing includes a salary and travel funds for international conferences and scientific visits. The employment will take place in accordance with the regulations of the NCN. In particular the employed person must meet the following conditions jointly:

-during the period of collecting this remuneration he/she may not receive any other remuneration in any form from the NCN funds;

– the principal investigator was not the supervisor/auxiliary supervisor in his/her PhD;

–   during the period of collecting this remuneration, he/she does not receive any other remuneration on the basis of a contract of employment with any other employer;

–   during the period of receiving this remuneration, he/she is not employed on the basis of another employment contract (also applies to the employment contract concluded with the employer having its registered office outside the territory of the Republic of Poland).

 

A PhD degree obtained in the area of theoretical nuclear physics is required for this position. The candidate must have obtained a doctoral degree not earlier than 7 years before the year of employment in the project. This period does not include breaks related to maternity leave, holiday on the conditions of maternity leave, paternity leave, parental leave or educational leave, granted on the terms set out in the provisions of the Labor Code or collection of sickness benefit or rehabilitation benefit in connection with inability to work, including caused a disease requiring medical rehabilitation. For women, the indicated 7-year period can be extended by 18 months for each born or adopted child. A women can choose a more favourable way of indication of breaks in a scientific career.  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl