Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

OTWARCIE KONKURSU: 16.07.2021

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu II.3.10. „Utworzenie Centrum – Międzynarodowej Sieci Badawczej w obszarze AMO”. Celem Działania jest utworzenie Centrum Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (Centre for Atomic Molecular and Optical Physics), które będzie koordynowało, integrowało, intensyfikowało oraz przede wszystkim umiędzynaradawiało badania w zakresie fizyki AMO prowadzone na Uniwersytecie. Więcej na http://camop.uw.edu.pl/

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym o charakterze „Distinguished Postdoctoral Fellowship”, otwartym dla wybitnych naukowców na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 12 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych). W szczególności preferowani będą kandydaci, którzy uzyskali doktorat nie dalej jak 7 lat przed dniem złożenia aplikacji.

 

Od kandydatów oczekujemy propozycji nowoczesnej tematyki badawczej oraz wykazania się potencjałem do budowania grupy badawczej i aplikowania o środki zagraniczne i krajowe w przyszłości.

COMPETITION OPENING DATE: 16.07.2021

The “Excellence Initiative – Research University” is a programme of the Ministry of Education and Science, which enables the University of Warsaw to raise the level of quality of scientific activity, quality of education and, consequently, the international recognition of the University.

 

The recruited persons will fulfil the job requirements in the Action II.3.10 – “Establishment of the Centre – International Research Network in AMO area”. The objective of this activity is to establish the Centre for Atomic Molecular and Optical Physics (referred to herein as the Centre), which will coordinate, integrate, intensify and – above all – internationalise AMO physics research at the University.

More information can be found here: http://camop.uw.edu.pl/

 

The recruitment process concerns a research position open to outstanding scientists which has characteristics of “Distinguished Postdoctoral Fellowship” and is open to outstanding scientists in the early stages of their academic careers, i.e., those having completed a PhD within the last 12 years prior to the application date (this period does not include parental/family leaves). The candidates that obtained their PhD degree up to 7 years prior to the application date will be strongly preferred.

 

The candidate is expected to provide an up-to-date topic of research and to present potential for building research group and applying for national and international grants.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl