adiunkt badawczy (3 stanowiska)

Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do 10000 PLN (brutto)
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w działaniu „II.3.9. Laboratorium wiedzy: Naukometria dla doskonałości naukowej” (program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”). W ramach działania tworzona jest nowa jednostka badawcza: Laboratorium Badań Naukoznawczych. Zakres tematyczny prowadzonych i planowanych badań to:
• naukometria,
• naukoznawstwo (science of science / science studies),
• polityka naukowa,
• socjologia nauki,
• ekonomia nauki,
• studia nad nauką i techniką.
Więcej informacji na stronie Laboratorium Badań Naukoznawczych: https://www.lbn.uw.edu.pl

Zakres obowiązków:
1. prowadzenie prac badawczych w zakresie naukometrii, naukoznawstwa, polityki naukowej, socjologii nauki, ekonomii nauki lub studiów nad nauką i techniką;
2. upowszechnianie wyników prowadzonych badań, w tym w postaci publikacji naukowych w wiodących czasopismach;
3. uczestnictwo w konferencjach naukowych;
4. przygotowanie i złożenie aplikacji grantowych z zewnętrznym wobec Uniwersytetu Warszawskiego finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z naukometrią, naukoznawstwem, polityką naukową, socjologią nauki, ekonomią nauki lub studiami nad nauką i techniką;
5. aktywny udział we współpracy międzynarodowej;
6. zakres obowiązków nie zakłada pensum dydaktycznego (dla chętnych możliwe – ale nie wymagane – będzie zaangażowanie w dydaktykę oraz opiekę nad studentami lub doktorantami).

Wymagania konieczne:
• stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (lub spoza nauk społecznych jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, np. data science);
• przedstawienie pomysłu na projekt badawczy w zakresie naukometrii, naukoznawstwa, polityki naukowej, socjologii nauki, ekonomii nauki lub studiów nad nauką i techniką;
• posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych;
• dobra znajomość ilościowych metod badawczych;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• spełnienie warunków określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190).

Dodatkowe atuty (nie wymagane, ale kandydaci spełniający te kryteria mogą być preferowani):
• dorobek naukowy w zakresie naukometrii, naukoznawstwa, polityki naukowej, socjologii nauki, ekonomii nauki lub studiów nad nauką i techniką;
• doświadczenie w pracy z danymi naukometrycznymi lub patentowymi;
• znajomość języków programowania Python i/lub R;
• znajomość metod uczenia maszynowego;
• doświadczenie w pracy z dużymi danymi;
• wiedza i doświadczenie w zakresie data science;
• znajomość metod ekonometrycznych;
• znajomość metod eksperymentalnych i quasi- eksperymentalnych w naukach społecznych;
• doświadczenie w zdobywaniu finansowania na projekty badawcze;
• doświadczenie dydaktyczne (zwłaszcza prowadzenie zajęć w j. angielskim);
• doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Oferujemy
• udział w tworzeniu i rozwoju nowej jednostki badawczej (Laboratorium Badań Naukoznawczych);
• możliwość realizowania własnych pomysłów badawczych;
• pracę w dynamicznym środowisku badawczym w jednej z najlepszych uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, z rozwiniętą współpracą międzynarodową;
• budżet na podróże, aparaturę, dane, literaturę, udział
w konferencjach i szkoleniach, zatrudnienie asystentów naukowych (do 40 000 zł rocznie);
• dostęp do surowych danych Web of Science oraz PATSTAT;
• dostęp do infrastruktury (przestrzeń biurowa, biblioteka, zasoby informatyczne, infrastruktura sportowa);
• wsparcie organizacyjne i merytoryczne w ubieganiu się
o zewnętrzne finansowanie projektów badawczych;
• wsparcie w nawiązaniu współpracy międzynarodowej;
• możliwość udziału w zewnętrznie finansowanych projektach naukowych i stosowanych realizowanych w jednostce (także z możliwym dodatkowym wynagrodzeniem);
• 36 dni płatnego urlopu na rok;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”) w wysokości 8.5 proc. rocznego wynagrodzenia;
• dla osób spoza Warszawy zapewnimy pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania w Warszawie.

Minimalny okres zatrudnienia
36 miesięcy: pierwsza umowa na 12 miesięcy, przedłużona na kolejne 24 miesiące po pozytywnej ewaluacji (po 36 miesiącach możliwe kolejne przedłużenie w zależności od wyników oceny pracowniczej oraz dostępnego finansowania).

Procedura rekrutacyjna
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Konkursową. O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Komisja rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszeń przed etapem pełnej oceny kandydatów.

Przed rozpoczęciem zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów w celu poświadczenia odpisu lub kopii dokumentów.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku adiunkta, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wymagane dokumenty (wszystkie w języku angielskim):
• CV;
• list motywacyjny (maksymalnie 1 strona);
• przykładowa publikacja;
• abstrakt pomysłu na projekt badawczy w zakresie naukometrii, naukoznawstwa, polityki naukowej, socjologii nauki, ekonomii nauki lub studiów nad nauką i techniką. Opis pomysłu powinien zawierać co najmniej następujące elementy: sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego; wskazanie źródeł danych i metod badawczych; plan badania. Abstrakt powinien zawierać nie więcej niż 800 słów. Wymagany i wystarczający jest jeden abstrakt. Jeżeli kandydat uzna to za stosowne, to może przedstawić dwa abstrakty (każdy po maksymalnie 800 słów);
• skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
• podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia);
• oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim .

Pytania
Pytania dot. konkursu prosimy kierować do dra Adama Płoszaja, adres e-mail: a.ploszaj@uw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.ploszaj@uw.edu.pl