adiunkt badawczy

Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478)
i Statucie UW (Uchwała Nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.)

Nazwa stanowiska: adiunkt w grupie pracowników badawczych (dyscyplina nauki społeczne)

Liczba miejsc: 1

Wymagane:

stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse lub Nauki o Polityce i Administracji, Nauki Prawne oraz Nauki o Bezpieczeństwie lub Nauki Socjologiczne uzyskany w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski[1];
doświadczenie w pracy badawczej potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych z zakresu nauk społecznych i publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy MNiSW i MEiN;
dobra znajomość warsztatu badań społecznych, w tym jakościowych metod badawczych i analizy wspieranej komputerowo potwierdzona doświadczeniem w prowadzeniu badań i w analizie danych (doświadczenie badawcze i publikacyjne);
biegła znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatami lub uczestnictwem w międzynarodowych projektach badawczych, prowadzeniem zajęć w j. angielskim i publikacjami);
biegła znajomość języka włoskiego (potwierdzona certyfikatami lub publikacjami;
umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Atutami będą:

zainteresowanie migracjami pracowniczymi, ekonomią instytucjonalną i polityką migracyjną potwierdzone publikacjami i/lub uczestnictwem w projektach badawczych;
ukończenie studiów ekonomicznych, politologicznych, prawniczych, socjologicznych lub pokrewnych nauk społecznych;
pobyty badawcze lub staże za granicą.
Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadania w ramach projektu (finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; konkurs OPUS 20) „Interesy pracodawców jako niedoceniany czynnik migracji pracowniczych – podejście instytucjonalne”, w zespole kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Okólskiego.

 

Celem zadań planowanych w ramach projektu jest:

I.                    Dogłębne analizy wpływu interesów pracodawców na migracje pracownicze w różnych kontekstach politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych: we Włoszech, Polsce;

II.                  Zastosowanie w analizach migracji pracowniczych innowacyjnego podejścia analitycznego odwołującego się do Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NEI), dzięki której możliwe będzie zbadanie wszystkich potencjalnych poziomów wpływu, od norm społecznych i instytucji nieformalnych, przez środowisko instytucjonalne i relacje między graczami na rynku pracy, a kończąc na alokacji zasobów w gospodarce.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

·         uczestnictwo w pracach zespołu badawczego

·         kompleksowa realizacja badań o charakterze jakościowym (zbieranie danych pierwotnych i wtórnych w wybranych studiach przypadku);

·         analiza danych zebranych (pierwotnych i wtórnych);

·         współtworzenie i opublikowanie w wysoko punktowanych czasopismach artykułów prezentujących wyniki projektu;

·         współprzygotowanie wystąpień konferencyjnych prezentujących wyniki realizowanego badania;

·         prowadzenie działań popularyzatorskich i promujących wyniki projektu;

·         aktywny udział w działalności naukowej OBM.

Warunki zatrudnienia:

1.       Czas zatrudnienia: 12 miesięcy (planowany początek zatrudnienia: 1 września 2022)

2.       Wymiar etatu: pełen etat (podstawowe miejscem pracy)

3.       Wynagrodzenie: 10 000 brutto brutto miesięcznie (włączając składki pracodawcy)

Wymagane dokumenty:

1.       list motywacyjny w j. polskim lub j. angielskim;

2.       kopia dyplomu doktorskiego;

3.       CV w j. polskim lub j. angielskim (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, m.in. grantach badawczych, wybranych wystąpieniach konferencyjnych, stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach);

4.       2 listy rekomendacyjne;

5.       wykaz publikacji (obejmujący publikacje w czasopismach i monografiach wraz z informacją o IF i liczbie punktów MNiSW i MEiN – według dwóch systemów punktacji – przed 2019 rokiem i od 2019 roku);

6.       1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki);

7.       zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz);

8.       oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.”.

 

Termin składania ofert: 31.05.2022 r., 23:59

Forma składania ofert: drogą mailową na adres: konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule wiadomości proszę dopisać nr ref: OBM-NA-P-OPUS20-2.1/2022)

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.06.2022 r.

O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1/ Ocena aplikacji elektronicznej Kandydatów.

2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do dnia 10.06.2021 r. Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi stanowiska i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Data dodania ogłoszenia: 14.03.2022

 

 

 

 

 

[1] Wymóg uzyskania stopnia doktora w innym podmiocie niż Uniwersytet Warszawski wynika z warunków Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS 20.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.obm@uw.edu.pl