Adiunkt badawczy

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 29.04.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez FNP dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

Od kandydata oczekujemy znajomości teoretycznych metod kwantowego opisu zderzeń i reakcji chemicznych oraz doświadczenia w wykonywaniu obliczeń używając tych metod lub/oraz znajomości metod obliczeń ab initio struktury elektronowej, takich jak metoda sprzężonych klasterów oraz wieloreferencyjna metoda oddziaływania konfiguracji w zastosowaniu do układów kilku oddziałujących atomów. Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.

W ramach projektu kandydat będzie wykonywał obliczenia rozproszeniowe w układach dwu i trójatomowych ważnych z punktu widzenia trwających i przyszłych prac doświadczalnych lub/oraz obliczenia ab initio struktury elektronowej dla stanów podstawowego oraz wzbudzonych dla tych układów.

Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach grantu programu First Team, którego kierownikiem jest dr hab.  Michał Tomza. Planowany okres zatrudnienia wynosi do 12 miesięcy.

COMPETITION OPENING DATE: 29.04.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

The requirements:

 

The candidate must meet the conditions established by the FNP for people employed in a post-doc type. In particular, the person employed in this position must have a doctoral degree obtained not earlier than 5 years before the year of employment in the project.

The candidate is expected to know theoretical methods of multi-channel quantum scattering calculations  and/or methods of ab initio electronic structure calculations such as the coupled cluster and multireference configuration interaction methods in application to systems of a few interacting atoms. We also expect motivation and independence in solving scientific problems.

In the project the candidate will carry out quantum scattering calculations and/or ab initio electronic structure calculations of ground and excited states in two- and three-atom systems important for ongoing and future experimental works.

The planned employment will be realized within the project „Quantum engineering of novel ultracold complex molecular systems: from diatomic to polyatomic molecules“ financed by the Foundation for Polish Science within First Team program grant of dr hab. Michał Tomza. The planned employment period is up to 12 months.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl