adiunkt badawczy

Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 574), Uchwale Rady NCN nr 65/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. i Statucie UW (Uchwała Nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.)

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczy

Projekt badawczy: „Transnarodowe życie polskich Romów – migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pod kierownictwem dr. Michała Garapicha

Liczba miejsc: 1

Wymagane:
·         stopień naukowy doktora nauk społecznych bądź humanistycznych (w zakresie socjologii, etnologii/antropologii społecznej, nauk politycznych) w momencie podjęcia pracy;

·         znajomość metod i warsztatu badań etnograficznych i doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych oraz analizy danych potwierdzona doświadczeniem badawczym, publikacyjnym i/lub dydaktycznym;

·         świadomość etycznych wymiarów badań etnograficznych i rozumienie partycypacyjnego charakteru niniejszych badań;

·         znajomość i zainteresowanie problematyką mniejszościową, transnarodowości, płci kulturowej, naukami o rodzinie wykazana odpowiednim doświadczeniem badawczym i/albo publikacyjnym;

·         doświadczenie w pracy badawczej z zakresu migracji, znajomość i zdolność analizy polityk migracyjnych na poziomie UE potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych i publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

·         biegła znajomość języka polskiego;

·         biegła znajomość języka angielskiego; potwierdzona uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach, prowadzeniem zajęć w j. angielskim i /lub publikacjami;

·         doświadczenie organizacyjne, np. w zakresie pozyskiwania grantów, organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych;

·         znajomość tematyki romskiej zarówno w Polsce jak i Europie, szczególnie kwestii migracji Romów;

·         umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Opis zadań:
 Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczego (stanowisko typu post-doc w projektach finansowanych przez NCN) będzie uczestniczyła we wszystkich etapach pracy badawczej w ramach projektu. W szczególności jej aktywność będzie koncentrowała się na bieżącym wsparciu kierownika projektu w zakresie realizacji zadań przewidzianych w badaniu (stałe uczestnictwo w pracach zespołu badawczego; planowanie pracy w terenie, organizacja spotkań zespołu; raportowanie postępów w gromadzeniu danych, projektowanie narzędzi badawczych, praca nad teoretyczną i metodologiczną stroną projektu, kwerenda literatury, realizacja badań terenowych w wybranych lokalizacjach, transkrypcja wywiadów, ich analiza i kodowanie).

Udział w projekcie oznacza współpracę w przygotowywaniu wewnętrznych raportów z badań i prezentacji wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach, jak również przygotowanie raportów rocznych i końcowych zgodnie z wymogami grantodawcy.

Niezbędne będzie przygotowanie koncepcji i napisanie przynajmniej 2 artykułów naukowych do publikacji w obiegu międzynarodowym we współautorstwie z innymi wykonawcami w projekcie, w tym stypendystami. Ważnym aspektem pracy w projekcie jest mentoring i współpraca ze stypendystą/stypendystką.

Zainteresowania naukowe kandydatów powinny być ściśle związane z tematyką projektu (migracje, mniejszości, Romowie, transnarodowość, badania etnograficzne). Niezbędna jest umiejętność i motywacja do pracy w zespole oraz wspieranie stypendystów zaangażowanych do pracy w projekcie w ich pracy i rozwoju naukowym.

Od kandydata wymaga się również zaangażowania w bieżącą działalność naukową jednostki.

Więcej informacji na temat projektu:
Projekt skupia się na badaniu migracji polskich Romów i ich transnarodowego życia w kontekście zmian w funkcjonowaniu UE dotyczących reżimu mobilności, w wymiarze historycznym i antropologicznym. Osadzony w teorii antropologicznej i korzystając z metody etnografii wielostanowiskowej, projekt podchodzi do migracji polskich Romów, nie jako z definicji odmiennej, ale kierującej się podobnymi motywacjami i wywołanymi podobnymi procesami co migracje Polaków w ogólności. Szczególnie istotna jest sytuacja tej mniejszości w kontekście wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może ograniczyć albo wpłynąć na ich dalszą mobilność – do Niemiec lub z powrotem do Polski. Badanie skupiać się będzie na transnarodowych rodzinach romskich w kilku przestrzeniach społecznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce i zostanie przeprowadzone metodą wywiadów pogłębionych i obserwacji uczestniczącej wśród Romów z grup Bergitka, Polska Roma, Chaładytka i Lowarzy. Badanie będzie prowadzone wedle zasady etnograficznej metody partycypacyjnej wraz z romskimi stypendystami.

Wymagane dokumenty:
–  kopia dyplomu doktorskiego albo inny dokument potwierdzający nadanie stopnia, dostarczony najpóźniej w momencie podpisywania umowy o pracę

–  CV w j. polskim (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, np. grantach badawczych, publikacjach, wybrane wystąpienia konferencyjne),

–  list motywacyjny w j. polskim,

–   1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki),

–   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link)

–   oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r”

Typ konkursu NCN: OPUS 16

Termin składania ofert: 2.09.2022 r., 23:59

Forma składania ofert:
·         listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem OBM-NA-P-OPUS16-3.1/2022,

·         lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać nr OBM-NA-P-OPUS16-3.1/2022)

Warunki zatrudnienia:
Wymiar czasu pracy: pełny etat na Uniwersytecie Warszawskim

Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy, od października 2022 r.

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2022. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę

2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną dnia 5.09.2022r.

 

Director of Centre of Migration Research, University of Warsaw invites applications for a post-doc position at the Centre of Migration Research.

The competition is open to persons who meet the conditions set out in the Act on Higher Education and Science of July 20, 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574 as amended), Resolution of the NCN Council No. 65/2019 of June 13, 2019 and the Statute of the University of Warsaw (Uchwała Nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Institution: Centre of Migration Research, University of Warsaw

Position in the project: Co-investigator (post-doc position)

Project title: Transnational lives of Polish Roma – Migration, family and ethnic boundary making in changing European Union

Number of job offers: 1

Required:

·         Ph.D. in social sciences or humanities (in sociology, ethnology / social anthropology, political sciences). The candidate should have her/his Ph. D. degree at the 1st of October 2022 latest,

·         qualitative research experience in terms of data gathering and analysis confirmed by relevant research experience, publications or teaching experience

·         research experience and interest in the field of migration, knowledge of migration policies on the EU level confirmed by participation in scientific projects and publications in monographs or in international journals,

·         awareness of the ethical aspects of ethnographic research and understanding of the participatory principle of this research project

·         -very good knowledge of English

·         -organizational experience, e.g. obtaining grants, organization of conferences, symposia and scientific workshops

·         knowledge about the Roma issues in Poland and Europe, especially migration of the Roma

·         able to work independently and as a part of the team.

Task description:

The role of the post-doc will be: 1) assisting the PI in the managing the organisational side of the project

–    planning the fieldwork, organising team meetings, reporting the progress of the data collection, execution of the work plan and other administrative issues related to the project management. 2) The postdoc will also assist in the designing of the research tools with the PI, theoretical and methodological frameworks of the project 3) Conduct literature research and archives search, 4) Do fieldwork in the chosen location – interviews, participant observation and assisting the Romani speaking researcher in the field, conducting fieldwork abroad 4) transcribing the interviews and their analysis, incl. coding. 5) Support the PhD and MA coinvestigators in their academic progress and fieldwork, 6) Draft the academic papers and preparing conference presentations in a collaborative manner.

Interests of the post-doc should be closely linked to the project theme (Roma, migration, transnationalism, minorities, ethnographic research). She/he should be a team-player and willing to support the PhD and MA students as well as take an active part in the scientific life of the Centre of Migration Research.

Project description :This project focuses on examining the migration of Polish Roma and their transnational lives in the context of changes in the EU’s functioning regarding the mobility regime. The situation of this minority is particularly important in the context of Great Britain leaving the European Union, which may affect their livelihoods, constraint or stimulate further mobility – to Germany or back to Poland. This research aims at shedding some light on migratory movements of that group taking an anthropological perspective and using qualitative methods – participant observation, interviews and spending considerable amount of time with migrating Roma, their friends and family who stay in Poland, as well as those Polish Roma that live in Great Britain and Germany. Applying the multi-sited ethnography with the participatory principle of working with Roma researchers on studentships, this project will analyse Polish Roma patterns of migrations, the ways with which international.

Required documents:

– A copy of the Ph.D. diploma or other document confirming the award of the degree, to be provided at latest at the time of signing the employment contract

–  CV in Polish (containing information about research experiences and scientific publications)

–  A cover letter in Polish

–  copy of 1 publication in English

–  A signed information clause on the processing of personal data (form for downloading);

–  statement of contents: „I declare that I have read and accepted the rules of conducting competitions for the position of academic teacher at the University of Warsaw, as specified in the Order No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of September 27 2019.”

Additional information:

The expected date of the decision: 12/09/2022. Candidates will be informed about the results via email.

ecruitment is a two-step process:

1 / Evaluation of the electronic or paper application of the Candidates: previous experience and scientific achievements of the Candidate, other certificates and documents sent by the Candidate in the application.

2 / Interviews. Candidates who best match the Candidate profile listed above and who have received the highest number of points from the first step will be invited to the interview on 05/09/2022.

Type of NCN programme: OPUS16

Application deadline: 2.09.2022 r., 23:59

Please submit the documents: via email to: konkursy.obm@uw.edu.pl or, in case electronic versions are

not possible, paper application please sent to: Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093

Warszawa (ID number: OBM-NA-P-OPUS16-3.1/2022)

Conditions of employment:

Job type: Full-time position at CMR UW

Position starts on October 2022 r (12 months)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.obm@uw.edu.pl