Adiunkt (badawczy)

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 22 KWIETNIA 2022 r.

Rekrutacja prowadzona jest w celu zatrudnienia adiunkta badawczego (postdoca) do realizacji zadań naukowych projektu Narodowego Centrum Nauki CEUS-UNISONO „Świece krasowe jako nowe wskaźniki paleoklimatyczne”, UMO-2020/02/Y/ST3/00121, kierowanego przez prof. dr hab. Piotra Szymczaka. Zatrudnienie będzie w wymiarze pełnego etatu na okres 24 miesięcy w Katedrze Modelowania Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt poświęcony jest badaniu procesu spontanicznego powstawania struktur rozpuszczeniowych (tzw. świec krasowych)  w procesie erozji chemicznej ośrodków skalnych oraz powiązaniu kształtów tych struktur z warunkami klimatycznymi panującymi przy ich powstawaniu. Istotnym elementem projektu będą badania eksperymentalne procesu rozpuszczania ośrodków porowatych w skali laboratoryjnej, przeprowadzenie których będzie głównym zadaniem zatrudnionego w projekcie postdoca. Rozpuszczone próbki będą następnie zbadane metodami obrazowania rentgenowskiego, aby oszacować zmiany geometrii przestrzeni porowej wywołane rozpuszczaniem.

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził swoją działalność naukową w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu, w szczególności studentami i doktorantami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: April 22nd, 2022

Recruitment is carried out in order to employ a scientific assistant (postdoc) to carry out scientific tasks in the project of the National Science Center CEUS-UNISONO ” Solution pipes as a novel paleoclimate proxy”, UMO-2020/02 / Y / ST3 / 00121, granted by The National Science Centre. The project leader is prof. Piotr Szymczak. The appointment will be at the level of assistant professor in the Department of Modelling of Complex Systems at the Faculty of Physics, University of Warsaw, for the period of 24 months. The project is devoted to the study of spontaneous formation of dissolution structures (so-called solution pipes) during chemical erosion of porous media, and the relation of the shapes of these structures to the climatic conditions prevailing at their formation. An important element of the project will be experimental studies of the dissolution process of porous media on a laboratory scale, which will be the main task of the post-doc employed in the project. Dissolved samples will then be examined by X-ray imaging methods to assess pore geometry changes due to dissolution.

The candidate is expected to conduct his research activities in close cooperation with other team members, in particular students and doctoral students.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Kadry@fuw.edu.pl