adiunkt badawczy

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Dziekan Wydziału Historii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Zrekrutowany adiunkt badawczy będzie wykonywał obowiązki w Działaniu I.3.13 „Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świata”. Będzie prowadzić badania nad historią szeroko rozumianego regionu Oceanu Indyjskiego (w tym nad Afryką, Azją Południowo-Wschodnią, Azją Wschodnią) od późnego średniowiecza do czasów współczesnych.
Głównym celem zamierzonych działań jest stworzenie zespołu badawczego, afiliowanego przy Wydziale Historii, który poprzez badania i nauczanie stymulowałby dialog między środowiskiem naukowym UW a czołowymi ośrodkami badań „historii globalnej” – najszybciej rozwijającej się w ostatnich 20 latach dziedziny historiografii, a jednocześnie lepiej zintegrował badania już dziś prowadzone w tym obszarze na różnych wydziałach i w jednostkach UW.

Zakres obowiązków
Wybrany kandydat będzie:
1. prowadzić samodzielne badania naukowe o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony w opisie projektu naukowego
2. brać aktywny udział w życiu naukowym UW, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą, a w szczególności aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Historii UW w ramach działania IDUB,
3. upowszechniać wyniki badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet Warszawski,
4. aktywnie wzmacniać pozycję Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej,
5. współpracować z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu,
6. o ile będzie to możliwe, prowadzić zajęcia dla studentów w językach angielskim lub polskim w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin dydaktycznych rocznie.
Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

Wymagania konieczne:
• spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190);
• posiadanie stopnia doktora;
• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad dziejami Azji, Afryki lub regionu Oceanu Indyjskiego;
• udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym;
• skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy dotyczący dowolnego obszaru szeroko rozumianego regionu Oceanu Indyjskiego z uwzględnieniem perspektywy globalnej;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach;
• umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym, dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami badań oraz nawiązywania współpracy;
• umiejętność efektywnej i terminowej realizacji projektów. Dodatkowe atuty:
• preferowani będą kandydaci wykorzystujący znajomość co najmniej jednego języka (azjatyckiego lub afrykańskiego) używanego w źródłach historycznych związanych z regionem badań i podejmowaną problematyką badawczą;
• skonkretyzowane plany dalszych projektów naukowych związanych z UW;
• skonkretyzowane plany publikacyjne;
• doświadczenie badawcze zdobyte poza Polską.

Wymagane dokumenty
• CV (życiorys naukowy z listą publikacji);
• list motywacyjny (wraz z określeniem przybliżonej daty ewentualnego podjęcia pracy na UW);
• opis projektu naukowego, który miałby być realizowany na UW (do 2000 słów + bibliografia);
• skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
• podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
• oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu;
• oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim1
Pierwsze trzy dokumenty w języku angielskim, pozostałe w języku polskim lub angielskim.

***

As part of the implementation of the “Excellence Initiative – Research University” programme, the University of Warsaw is looking for candidates postdoctoral researcher (adiunkt), at the Faculty of History of the University of Warsaw

The selected candidate will fulfill the duty of postdoctoral researcher”. She/he will run her/his projects in any of the fields of history of the greater Indian Ocean region (including eastern parts of Africa, South-east Asia, and East Asia) from the late medieval period until the present day. He will be a member of research team of the Action I.3.13 “Global history – non- European contexts of the modern world” of the “Excellence Initiative – Research University” programme.
The main goal of the intended Action is to create a research team affiliated with the Faculty of History, which, through research and teaching, would stimulate dialogue between the academic community of the University of Warsaw and leading research centres of „global history” – the field of historiography that has been developing the fastest in the last 20 years, and at the same time better integrate research which has been already conducted in this area at various faculties of the University of Warsaw. The foundation of a global history and anthropology research centre will create an attractive platform for young researchers to exchange experience, and facilitate contacts with leading foreign researchers.

The selected candidate will:
1. conduct autonomous research on the project submitted in the application, with great potential and impact on international scholarship,
2. take active part in academic life at the University of Warsaw, i.a. attending seminars, delivering papers, lectures, sharing their knowledge and skills with other members of the academic community. In particular, she/he will participate in all events held by the Faculty of History (University of Warsaw) in the framework of the IDUB programme,
3. disseminate results of their research through conference presentations and particularly publications affiliated with the UW and published in leading international journals and publishing houses,
4. actively contribute to strengthening the international position of the UW,
5. collaborate with university administration in all matters related to the project,
6. teach one semester-long course (30 teaching hours) a year, in English or in Polish.

Essential:
• fulfilment of the conditions set out in the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science (i.e. Journal of Laws of 2022, item 574) and the UW Statute (Resolution No. 443 of the UW Senate of 26 June 2019, Monitor item 190),
• a doctoral degree,
• documented experience in research within the field related to Asian studies, African studies, or the Indian Ocean region,
• proven active participation in international academic life,
• well-argued excellent research project dealing with any subregion of the greater Indian Ocean area, adopting a global perspective,
• excellent knowledge of English,
• excellent communication skills, including the ability to present research results and write for publication,
• ability and willingness to work as part of a scholarly community, share insights and findings, and engage in collaboration,
• ability to complete projects and work to a deadline.
Desirable:
• preference will be given to candidates with a working knowledge of at least one language (Asian or African) used in historical sources related to the research region and research interests,
• specific plans to apply for further research grants affiliated with the University of Warsaw,
• specific publications plans,
• knowledge of other foreign languages,
• research experience outside of Poland.

Essential:
• cv and the list of publications,
• cover letter,
• proposal of the project to be completed at the University of Warsaw (up to 2000 words + bibliography),
• a scan of the document confirming the doctoral degree,
• signed agreement for the processing of personal data by the University of Warsaw, which is attached to this call,
• declaration that they have read and accepted the rules of the present selection process,
• a statement (scan) in which the candidate confirms with his/her signature that he/she is familiar with and accepts the rules for conducting competitions laid down in the UW Rector’s Ordinance No. 106 of 27 September 2019 on defining detailed rules and procedures for conducting competitions for the position of academic teacher at the University of Warsaw1.
The first three documents should be in English, the rest in Polish or English.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl