adiunkt badawczy

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: historia

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii Starożytnej w projekcie badawczym Beethoven NCN: „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”

 

Planowane zatrudnienie na pełen etat na 9 miesięcy.

Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto brutto: 90 000 zł / 9 miesięcy

Zatrudnienie od 1 października 2022 (lub jak najwcześniej to możliwe po tej dacie).

 

                 Ogłoszenie zaktualizowane 24.05.2022

 

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów

 •  Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie po 1 stycznia 2015 roku (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych). Stopień doktora musi być uzyskany w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski lub musi być ukończony co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 •  Doświadczenie w pracy badawczej w obszarze literatury akadyjskiej I tysiąclecia p.n.e., ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowobabilońskiej i perskiej.
 • Bardzo dobra znajomość języka akadyjskiego.
 • Podstawowa wiedza z zakresu dziejów i religii Judejczyków w I tysiącleciu p.n.e.
 • Znajomość nowożytnych języków obcych: j. angielski (płynność w mowie i pisaniu).
   

II. Zakres prac

 • Prowadzenie badań nad tekstami klinowymi z VI-IV wieku p.n.e. ilustrującymi istnienie diaspory judejskiej w Mezopotamii.
 • Udział w pracach zespołu badawczego.
 • Publikacja wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych na temat aspektów religii Judejczyków w świetle badanych tekstów.
 • Udział w rozpowszechnianiu wyników projektu na międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego (stacjonarnie lub przez wideokomunikator).
   

III. Procedura konkursowa

Termin składania dokumentacji: 30 czerwca 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca lipca 2022 r.

Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW i Wydziale Historii.
Po dokonaniu oceny formalnej wniosków komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania.
 

Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

IV. Opis obowiązków zatrudnionego pracownika 

 • Realizacja zadań badawczych projektu grantowego.
 • Przedstawianie uzyskanych wyników badań na warsztatach i konferencjach naukowych.
 • Publikacja wyników w międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
 • Udział w organizacji wydarzeń związanych z projektem badawczym, takich jak konferencje i warsztaty, zarówno te o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym/promocyjnym.
 • Organizacja i regularny udział w spotkaniach zespołu badawczego; współpraca z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu.
   

V. Wykaz wymaganych dokumentów

 • Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 • Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy).
 • Aktualny życiorys naukowy, w tym wykształcenie, informacje zawodowe (poprzednie zatrudnienie) ze szczególnym uwzględnieniem i uzasadnieniem ewentualnych przerw w karierze, znajomość języków, stypendia/wyróżnienia, lista publikacji i prezentacji konferencyjnych, informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów badawczych, w tym grantów finansowanych zewnętrznie ze środków krajowych i zagranicznych, spis pełnionych funkcji w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego, stowarzyszeniach naukowych oraz podmiotach eksperckich  (jeśli dotyczy), informacje na temat osiągnięć organizacyjnych.
 • Dyplom doktorski lub oświadczenie promotora o przewidywanym terminie uzyskania stopnia doktora nie później niż do końca września 2022. Stopień doktora musi być uzyskany przed momentem zatrudnienia.
 • Dane kontaktowe dwóch osób polecających (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).
 • Kwestionariusz osobowy formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4). 
   

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „Konkurs: Judeans-Cuneiform”.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl