Adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 15 LIPCA 2022

Wymagania:

Od kandydata oczekuje się znajomości teoretycznych metod obliczania struktury elektronowej ab initio i / lub dynamiki jądrowej małych cząsteczek i / lub zagadnień pokrewnych w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał lub znajomości doświadczalnych metod pułapkowania, chłodzenia i manipulowania ultrazimnymi atomami oraz powiązanych technik laserowych i wysokopróżniowych. Oczekujemy również motywacji i samodzielności w rozwiązywaniu problemów naukowych.

W ramach projektu kandydat wykorzysta i opracuje metody struktury elektronowej i / lub teorii rozpraszania kwantowego w celu zbadania właściwości nowych ultrazimnych kwantowych układów molekularnych lub innych powiązanych tematów w ultrazimnej kwantowej fizyce wielu ciał, ważnych dla bieżących i przyszłych prac eksperymentalnych lub zbuduje nowy układ doświadczalny do chłodzenia i pułapkowania ultrazimnych atomów srebra i mieszanin srebra z atomami alkalicznymi.

Planowane zatrudnienie będzie realizowane w ramach projektu “Spektroskopia, tworzenie i zastosowania ultrazimnych mocno polarnych cząsteczek KAg i CsAg: teoria i doświadczenie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS którego kierownikiem jest dr hab. Michał Tomza. Planowany okres zatrudnienia wynosi do 24 miesiące.

Podstawowe obowiązki:

Wykonywanie obliczeń struktury elektronowej i rozpraszania kwantowego dla zderzeń atomowych lub budowa układu doświadczalnego do chłodzenia i pułapkowania ultrazimnych atomów srebra i mieszanin srebra z atomami alkalicznymi. Pisanie niezbędnych kodów komputerowych. Wyprowadzenie niezbędnych równań. Pisanie raportów i manuskryptów. Nadzorowanie pracy studentów.

Warunki zatrudnienia:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574), które uzyskały stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (w przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich). Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Osoba przewidziana do zatrudniania  na stanowisku typu post-doc musi spełnić łącznie następujące warunki:

– kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

– uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

– w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

– w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski

Praca będzie wykonywana w Instytucie Fizyki Teoretycznej lub Instytucie Fizyki Doświadczalnej, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr hab. Michała Tomzy, kierownika projektu. Stanowisko w wymiarze pełnego etatu na okres do 24 miesięcy.

Osoby zainteresowane pracą powinny wysłać na adres michal.tomza@fuw.edu.pl następujące dokumenty w postaci plików PDF (tytuł e-maila „Postdoc Opus”):

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4.      Odpis dyplomu doktora albo potwierdzenie uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy.

5.      CV.

6.      Spis publikacji ze wskazaniem osiągnięcia, które autor uważa za najważniejsze w swoim dorobku,

7.      Lista co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych, którzy mogą być poproszeni przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o przesłanie opinii na temat działalności naukowej (ewentualnie również dydaktycznej lub organizacyjnej) kandydata.

8.      Odpisy innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

W przypadku wygrania konkursu oryginalne dokumenty należy dostarczyć przed zatrudnieniem.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.11.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez e-mail.

Konkurs jest pierwszYm etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

COMPETITION OPENING DATE 15 JULY 2022

The requirements:

The candidate is expected to know theoretical methods of ab initio electronic structure calculations and/or nuclear dynamics for small molecules and/or related topics in ultracold quantum many-body physics OR  experimental trapping, cooling and manipulation of ultracold atoms and related laser and high vacuum techniques. We also expect motivation and independence in solving scientific problems.

In the project the candidate will use and develop methods of electronic structure and/or quantum scattering theory to investigate properties of novel ultracold quantum molecular systems or other related topics in ultracold quantum many-body physics, important for ongoing and future experimental works OR build a new experimental system for cooling and trapping ultracold silver atoms and mixtures of silver with alkali atoms.

The planned employment will be realized within the project „Spectroscopy, formation, and application of ultracold highly polar KAg and CsAg molecules: theory and experiment“ financed by the National Science Centre within the OPUS grant of dr hab. Michał Tomza. The planned employment period is up to 24 months.

Key responsibilities:

Running electronic structure and quantum scattering calculations for small molecules OR construction of an experimental system for cooling and trapping ultracold silver atoms and mixtures of silver with alkali atoms. Writing necessary computer codes. Deriving necessary equations. Writing reports and manuscripts. Co-supervising students.

Conditions of employment:

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574), who obtained a doctoral degree in the year of employment in the project or in the period of 7 years before January 1 of the year of employment in the project (in the case of persons who have obtained more than one doctoral degree, the date of reference is the date of obtaining the first one). This period may be extended by the time of staying in this period on long-term (over 90 days) documented sickness benefits or rehabilitation benefits due to incapacity for work. In addition, this period may be extended by the number of months on leaves related to the care and upbringing of children granted on the terms set out in the Labor Code, and in the case of women – by 18 months for each born or adopted child, if this method of indicating breaks in the academic career is more favorable. .

A person to be employed in a post-doc type position must meet all of the following conditions:

– the project manager was not the supervisor or auxiliary supervisor of her doctoral dissertation;

– obtained a doctoral degree in an entity other than the entity in which employment in this position is planned, or completed at least 10-month, continuous and documented postdoctoral fellowship in an entity other than the entity implementing the project and in a country other than the country of obtaining the doctoral degree;

– during the period of receiving this remuneration, he / she will not receive any other remuneration from the funds allocated as direct costs from research projects funded under NCN calls;

– during the period of receiving this remuneration, he will not receive remuneration from another employer on the basis of an employment contract, including an employer based outside Poland

The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics or Institute of Experimental Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw under the direction of dr hab. Michał Tomza, project manager. A full-time position for a period of up to 24 months.

The candidate should provide the following documents:

The candidate should provide all documents to e-mail michal.tomza@fuw.edu.pl in form of PDF files (with e-mail title: „Postdoc Opus”):

1.      Application for the position – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      Copy of doctoral diploma or confirmation of obtaining a doctoral degree before starting employment.

5.      CV.

6.      List of publications with a candidate‘s achievement indicated as the most important.

7.      List of at least 2 professors or senior faculty members familiar with the candidate’s achievements who may be asked for reference letters.

8.      Copy of other relevant documents confirming candidate‘s qualifications.

The original documents should be provided before employment.

The entire procedure will be concluded before 30.11.2022. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty. The candidates will be informed about the results individually via e-mail.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.