adiunkt badawczy

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do 10 000 zł brutto
  • Dziedzina nauki: historia

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie
poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia
oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności
uczelni.

Zrekrutowany adiunkt badawczy będzie wykonywał obowiązki
w Działaniu I.3.13 „Global history – pozaeuropejskie konteksty
współczesnego świata”. Będzie prowadzić badania nad
problemami historii globalnej w szeroko rozumianym regionie
Oceanu Indyjskiego (obejmującym także przyległe obszary
Afryki, Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej)
od późnego średniowiecza do czasów współczesnych.

Głównym celem zamierzonych działań jest stworzenie zespołu
badawczego, afiliowanego przy Wydziale Historii, który
poprzez badania i nauczanie stymulował by dialog między
środowiskiem naukowym UW a czołowymi ośrodkami badań
historii globalnej – najszybciej rozwijającej się w ostatnich
20 latach dziedziny historiografii, a jednocześnie lepiej
zintegrował badania już dziś prowadzone w tym obszarze na
różnych wydziałach i w jednostkach UW. Powstanie centrum
badania historii i antropologii globalnej stworzy atrakcyjną dla
młodych badaczy platformę wymiany doświadczeń, ułatwiającą
kontakty z czołowymi ośrodkami zagranicznymi
i międzynarodowymi autorytetami. Poprzez zatrudnienie
w drodze otwartych konkursów nowych pracowników
naukowych, mogących wylegitymować się ważnymi
publikacjami i dobrze funkcjonujących w obiegu
międzynarodowym, rozwinięty program wymiany zagranicznej
i wreszcie przyciągnięcie międzynarodowych studentów mamy
szansę nadać badaniom i nauczaniu na UW nową dynamikę
o znacznie bardziej międzynarodowym profilu niż dotychczas.

Wybrany kandydat będzie:
1. prowadzić samodzielne badania naukowe o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony w opisie projektu naukowego,
2. brać aktywny udział w życiu naukowym UW, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą, a w szczególności aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Historii UW w ramach działania IDUB,
3. upowszechniać wyniki badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet Warszawski,
4. aktywnie wzmacniać pozycję Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej,
5. współpracować z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu,
6. o ile będzie to możliwe, prowadzić zajęcia dla studentów w językach angielskim lub polskim w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin dydaktycznych rocznie.

Wymagania konieczne:
● spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190);
● posiadanie stopnia doktora obronionego nie później niż 10 lat przed objęciem stanowiska. Przerwy w karierze naukowej wynikłe z uzasadnionych przyczyn np. urlopu macierzyńskiego czy choroby nie będą wliczane do wymienionego okresu;
● udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad historią globalną regionu Oceanu Indyjskiego;
● udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym;
● skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy w zakresie historii globalnej szeroko rozumianego regionu Oceanu Indyjskiego;
● biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
● umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach;
● umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym, dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami badań oraz nawiązywania współpracy;
● umiejętność efektywnej i terminowej realizacji projektów.

Dodatkowe atuty:
● preferowani będą kandydaci wykorzystujący znajomość co najmniej jednego języka (azjatyckiego lub
afrykańskiego) używanego w źródłach historycznych związanych z regionem badań i podejmowaną problematyką badawczą;
● skonkretyzowane plany dalszych projektów naukowych związanych z UW;
● skonkretyzowane plany publikacyjne;
● doświadczenie badawcze zdobyte poza Polską.

Wymagane dokumenty:

● CV (życiorys naukowy z listą publikacji);
● list motywacyjny;
● wskazanie dwóch naukowców, którzy mogliby wystawić referencje
(prosimy o podanie imion, nazwisk i danych kontaktowych);

● opis projektu naukowego, który miałby być realizowany na UW (do 2000 słów + bibliografia);
● skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
● podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik
do niniejszego ogłoszenia;
● oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
na Uniwersytecie Warszawskim (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592)

CV, list motywacyjny oraz opis projektu badawczego muszą być w języku angielskim. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w wersji polsko lub anglojęzycznej.

Oferujemy:

● pracę w dynamicznym środowisku badawczym w jednej z najlepszych uczelni Europy Środkowo-Wschodniej,
o dużych tradycjach w zakresie historiografii i innych nauk o profilu humanistyczno-społecznym, chętnym do współpracy i oferującym wsparcie dla rozwoju;
● atrakcyjne wynagrodzenie;
● indywidualny fundusz badawczy w wysokości 25 000 PLN;
● możliwość dodatkowego dofinansowania różnych form aktywności naukowej, takich jak udział w konferencjach, sesji na kongresach międzynarodowych, krótkich kwerend, publikacji;
● przestrzeń biurową, dostęp do zasobów bibliotecznych i baz elektronicznych;
● pomoc w staraniach o dalsze projekty grantowe;
● standardowy pakiet socjalny.

Procedura rekrutacyjna:

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela
akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Komisja zastrzega sobie prawo do wstępnej analizy i skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami
oraz zamknięcia konkursu bez podania przyczyny.

Forma nadsyłania zgłoszeń:

Pocztą elektroniczną na adres dziekanat.wh@uw.edu.pl z tytułem „Global history post-doc”.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  30.11.2022
Termin ogłoszenia wyników konkursu: 22.12.2022

Sposób i termin przekazania informacji o wynikach rekrutacji: 22.12.2022

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl