Adiunkt (badawczy)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: ok. 8 000 – 8 500 zł brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Załącznik do sprawy WMIM/SOB/Tug/01/2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie ERC Consolidator Grant “Towards Unification of Algorithmic Tools” (TUgbOAT) numer: 501-D110-60-0558756)

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 1 stanowisko adiunkta/badacza wizytującego w grupie pracowników badawczych (matematyka) w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu

“Towards Unification of Algorithmic Tools” (TUgbOAT)

Warunki zatrudnienia: pełny etat, umowa na czas określony na okres 12 miesięcy rozpoczynający się 01.02.2023. Wynagrodzenie ok. 8 000 – 8 500 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze ok. 6500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe) w zależności od doświadczenia.

Opis projektu:
Projekt dotyczy podstawowych problemów algorytmicznych. Główne tematy badawcze to:
• algorytmy do wyszukiwania skojarzeń w grafach;
• algorytmy online w różnych scenariuszach;
• badanie i algorytmiczne wykorzystywanie właściwości danych.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie https://duch.mimuw.edu.pl/~tugboat/

Wymagania:

• Stopień doktora nauk informatycznych lub matematycznych;
• Wysoki potencjał naukowy w zakresie algorytmów lub teorii grafów określony na podstawie publikacji (opublikowanych lub zgłoszonych) w wysoko ocenianych międzynarodowych czasopismach lub konferencjach;
• Mile widziane doświadczenie w obszarach związanych z tematyką projektu TUgbOAT.

W okresie zatrudnienia w projekcie osoba zatrudniona nie może pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać e-mailem na adres sank@mimuw.edu.pl załączając następujące dokumenty:

1. List motywacyjny adresowany do Dziekana Wydziału MIM UW, zaopatrzony w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu);
2. Odpis dyplomu doktorskiego; lub, jeśli kandydat nie posiada jeszcze stopnia doktora, kopię rozprawy doktorskiej bądź opis spodziewanej treści rozprawy, wraz z oświadczeniem dotyczącym spodziewanego terminu otrzymania stopnia doktora (stopień doktora jest wymagany w momencie podpisywania umowy o pracę);
3. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji oraz linkami do artykułów i preprintów dostępnych online;
4. Krótki opis dotychczasowych badań oraz aktualnych planów badawczych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statucie UW.

Termin zgłoszeń upływa dnia 23.12.2022 r.

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 05.01.2023. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki