Adiunkt (badawczy)

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 7350 zł brutto/m-c
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Załącznik do sprawy SOB/D110/2023/1/66-0006270

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska adiunkta w grupie badawczej
w projekcie „Biologicznie znacząca rekonstrukcja sieci filogenetycznych”
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki,
umowa UMO-2019/33/B/ST6/00737

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
ogłaszam konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Informatyki Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Biologicznie znacząca rekonstrukcja sieci
filogenetycznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, umowa UMO-2019/33/B/ST6/00737.

Warunki zatrudnienia
Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni na pełen etat na czas określony w wymiarze 6 miesięcy
rozpoczynający się 1 lipca lub 1 sierpnia 2023 r. – do ustalenia z wybranym kandydatem – z możliwością
przedłużenia zatrudnienia o 6 lub 12 miesięcy, warunkowaną przedłużeniem projektu. Wynagrodzenie na
stanowisku wynosi ok. 7350 zł brutto/m-c. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i
zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrani kandydaci będą pracować nad zagadnieniami z zakresu sieci
filogenetycznych.

Opis projektu
Głównym celem projektu jest opracowanie nowych biologicznych modeli, wydajnych algorytmów i narzędzi
dla problemów związanych z sieciami filogenetycznymi. Badania w projekcie dotyczą:
● Opracowania wydajnych algorytmów dla problemów sieci filogenetycznych;
● Implementacji narzędzi dla sieci filogenetycznych;
● Przygotowania danych i ewaluacji rekonstrukcji sieci filogenetycznych.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadać stopień doktora w dyscyplinie
informatyka, matematyka lub bioinformatyka przy czym stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat
przed rokiem zatrudnienia w projekcie, oraz będą posiadać doskonałe przygotowanie w jednej z wyżej
wymienionych dyscyplin, w szczególności w jednym lub kilku z następujących obszarów:
● Biologia obliczeniowa;
● Bioinformatyka;
● Algorytmika i programowanie w programach Python lub C/C++

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
● opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
● przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi
manuskryptami);
● wskazuje osobę rekomendującą kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW,
zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).
Listy motywacyjne nie są wymagane.
W dniu zgłoszenia aplikacji kandydat nie musi posiadać stopnia doktora.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu należy
przesyłać do prof. Pawła Góreckiego: gorecki @mimuw.edu.pl
By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami,
wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.

Termin zgłoszeń upływa dnia 7 czerwca 2023 r.

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 28 czerwca 2023 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na gorecki@mimuw.edu.pl