adiunkt (badawczy)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: ok. 8 850 brutto/m-c zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie badwczym Maestro nr 2022/46/A/ST6/00072 pt. Skończenie stanowe obliczenia wielomianowe finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłaszam konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych
(matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
w projekcie badwczym Maestro nr 2022/46/A/ST6/00072, finansowanym przez Narodowe Centrum
Nauki.

Warunki zatrudnienia
Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres
12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy). Przewidywany oczekiwany termin
zatrudnienia to 1 października 2023 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem
projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 8 850 brutto/m-c. Stanowiska nie są obciążone
obowiązkami dydaktycznymi i zawierają budżet na podróże służbowe. Wybrani kandydaci będą
pracować nad zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym
uwzględnieniem przekształceń regularnych.

Opis projektu
Projekt dotyczy przekształceń regularnych (transducerów). Są to modele skończeniestanowe, które
przekształcają wejścia (którymi są słowa, drzewa, czy grafy) w wyjścia (którymi są inne słowa, drzewa,
czy grafy). Punktem wyjścia jest klasa funkcji wieloregularnych (polyregular), będąca klasą przekształceń
na słowach, w której wyjścia mają rozmiar wielomianowy. Projekt będzie również badał przekształcenia
na drzewach i grafach.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk
matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie
w teorii automatów i/lub logice w informatyce.

Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać krótki życiorys, ok. 1-2 strony.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM
UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy
motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź
formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do prof. dra hab. Mikołaja Bojańczyka:
bojan@mimuw.edu.pl

By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi
dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 24 czerwca 2023 r.
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie,
które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie
najpóźniej w dni 15 lipca 2023 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się
i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie
z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki