adiunkt dydaktyczny

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w Zakładzie Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego.

Liczba miejsc – jedno

Wymiar etatu – pełny

Okres zatrudnienia – od 01.10.2022 r.

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

·         dyplomu doktora nauk humanistycznych z zakresu koreanistyki;

·         biegłej znajomości języka koreańskiego w mowie i piśmie;

·         natywnej znajomości języka polskiego;

·         bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;

·         specjalizacji w zakresie koreańskiej literatury kobiecej;

·         doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych (minimum 5 lat), zwłaszcza w nauczaniu Polaków języka koreańskiego, znaków chińskich (mieszanego systemu pisma stosowanego w Republice Korei) oraz zagadnień społeczno-kulturowych (w dawnej i współczesnej Republice Korei).

 

Podstawowe obowiązki

realizacja zajęć dydaktycznych w Zakładzie Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego UW

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie;
kopia dyplomu doktora lub równoważny;
życiorys oraz dwie fotografie;
kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
wykaz publikacji i osiągnięć dydaktycznych;
opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 10 czerwca 2022 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 27 czerwca 2022 roku. Informacja o wynikach konkursu będzie przesłana drogą elektroniczną.

 

 

Dean

 

of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw announces a competition for the post of Teaching Assistant Professor at the Department of Korean Studies of the Faculty of Oriental Studies.

 

Number of posts – one, full time

Duration – from 01.10.2022

 

We require from the candidate for this position:

·         Ph.D. degree in humanities – Korean Studies.

·         very good command of spoken and written Korean language;

·         native speaker of Polish;

·         very good command of English;

·         specialization in the field of Korean Women’s literature;

·         didactic experience (minimum 5 years), especially in teaching Polish people Korean language, Chinese characters (mixed writing system used in the Republic of Korea) and socio-cultural issues (in the former and modern Republic of Korea).

 

Basic duties

·         didactics in the Department of Korean Studies of the Faculty of Oriental Studies

 

Candidates should submit the following documents:

·         application for employment;

·         Ph. D. diploma or equivalent;

·         biography and two photographs;

·         a personal questionnaire for download at: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;

·         Information regarding the processing of personal data for download at:

http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;

·         list of scientific achievements;

·         opinion of an academic teacher holding a title or academic degree;

·         a statement about the basic workplace for download at: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;

·         declaration of acceptance of the rules for conducting competitions for the position of an academic teacher at the University of Warsaw available at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw;

·         other documents relevant to the case /on the initiative of the candidate /.

 

The competition is the first stage specified in the Statute of the University of Warsaw for the recruitment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further proceedings.

Documents will be accepted at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw 09.00-16.00 except Saturdays and public holidays until June 10, 2022.

The competition will be resolved by June 27, 2022. Information about the results of the competition will be provided by e-mail.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl