adiunkt dydaktyczny

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełen etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01 marca 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie, zajęć ze studentami studiów cywilnych i wojskowych z obszaru logistyki, podstaw logistyki, projektowania systemów i procesów logistycznych – w tym transportowych, mapowania i modelowania procesów logistycznych oraz inżynierii jakości;
 • prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz doskonalących dla oficerów z obszaru pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego, analizy rynku uzbrojenia wg wymagań narodowych oraz NATO, zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami NATO w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego, projektowania i wdrażania modułów logistycznych w oparciu o systemy informatyczne resortu ON, programów badań i rozwoju oraz wdrożenia w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • uczestniczenie w seminariach dyplomowych i procedurach dyplomowania studentów na kierunku : Logistyka;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu Logistyki oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej komórki organizacyjnej;
 • uczestniczenie w procesie opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów, obszarowo związanych prowadzonymi specjalnościami;
 • uczestniczenie w procesie inicjowania i realizacji projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa;
 • realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych / technicznych  
 • zaawansowana wiedza z zakresu logistyki, projektowania, mapowania i modelowania procesów logistycznych, zasad zarządzania jakością wg wymagań narodowych i NATO, pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania z wyposażenia SZ RP sprzętu wojskowego oraz badania rynku uzbrojenia, z uwzględnieniem:
 • podstaw logistyki;
 • projektowania procesów logistycznych;
 • mapowania i modelowania procesów logistycznych z obszaru transportu;
 • inżynierii jakości;
 • systemu realizacji procesu prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • wdrażania modułów logistycznych w oparciu o systemy informatyczne funkcjonujące w resorcie ON;
 • doświadczanie we wdrażaniu systemów informatycznych dla logistyki;
 • doświadczenie w restrukturyzacji/projektowaniu i usprawnianiu procesów w logistyce, zwłaszcza w branży transportowej;
 • doświadczenie w obszarze zarządzania jakością uzbrojenia i sprzętu wojskowego w oparciu o wymagania krajowe i NATO;
 • praktyczna znajomość systemu do zarządzania logistyką,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć na kierunku „ logistyka” oraz szkoleń i kursów dla logistyki;
 • zaawansowana znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Teams;
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie  pracy zgodnie z Ustawą o ochronie  danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu  z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • informacja o wykształceniu;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy składać w terminie do 17 lutego 2023 r.

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) bud. 135, pok. 0.29.
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną: kancelaria.wlo@wat.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 085

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria.wlo@wat.edu.pl