: adiunkt dydaktyczny

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – NAUCZYCIEL AKADEMICKI
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

INSTYTUCJA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.06.2023 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANOWANE ZATRUDNIENIE: od 1 października 2023  

Przewidywany zakres obowiązków:

 • udział w realizacji procesu dydaktycznego, w tym prowadzenie ćwiczeń, seminariów, zajęć laboratoryjnych i konsultacji, w tym również zajęć prowadzonych w j. angielskim, oraz zajęć w trybie zdalnym na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Obronność państwa w szczególności z zakresu: Zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, Baz danych, Statystyki,
 • udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju;
 • dążenie do podnoszenia kompetencji zawodowych polegające na śledzeniu aktualnych badań naukowych, w tym badań interdyscyplinarnych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • prowadzenie laboratorium obliczeń statystycznych.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.),
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie;
 • zaawansowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, analizy danych w bezpieczeństwie,
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej, umożliwiające prowadzenie zajęć na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa”; w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, baz danych i statystyki w bezpieczeństwie,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej i organizacyjnej związanej z procesem kształcenia w uczelni wyższej;
 • znajomość obsługi programów komputerowych SPSS for Windows i Statistica,
 • doświadczenie w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym,
  umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie C1, w tym w zakresie umożliwiającym samodzielne prowadzenie zajęć, w tym przygotowania i opracowywania materiałów służbowych i naukowych;
 •  znajomość systemów kształcenia na odległość (MS Teams);
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, szczególnie edytora tekstu MS Word, Excel, PowerPoint i Access.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (CV.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 28.06.2023 r:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, b. 135/ pok. 0.29;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49;
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: kancelaria.wlo@wat.edu.pl, fax: 26 183 90 32.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26 183 94 32

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.
Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Załączniki