adiunkt dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 29.04.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

1.     Stopień naukowy doktora nauk fizycznych,

2.     Doświadczenie zawodowe w zakresie optyki okularowej i optometrii,

3.     Doświadczenie zawodowe polegające na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych związanych z kształceniem w zawodzie optometrysty i optyka okularowego przez okres nie krótszy niż 5 lat,

4.     Znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

 

COMPETITION OPENING DATE: 29.04.2021

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

The requirements:

 

1.     doctoral degree in physical sciences,

2.     professional experience as an optometrist and ophthalmic (dispensing) optician

3.     professional experience consisting in the performance of teaching duties, related to optometry and ophthalmic (dispensing) optics, for a period of not less than 5 years,

4.     ability to speak Polish to a degree that allows teaching in that language

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl