adiunkt – grupa badawcza

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 240 000 zł / 24 miesiące brutto brutto
  • Dziedzina nauki: historia

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii Starożytnej, w projekcie badawczym Beethoven NCN: „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”

Planowane zatrudnienie na pełny etat na 24 miesięcy.
Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto brutto: 240 000 zł / 24 miesiące.
Zatrudnienie od 1 lipca 2023 (lub jak najwcześniej po tej dacie).

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów

1. Stopień doktora, nadany nie wcześniej niż 7 lat przed datą planowanego zatrudnienia przez
inną instytucję niż Uniwersytet Warszawski lub oświadczenie o nadaniu stopnia doktora
przed dniem rozpoczęcia zatrudnienia na UW.
2. Doświadczenie w pracy badawczej w zakresie Biblii hebrajskiej i religii Żydów w starożytności.
3. Znajomość języka biblijnego hebrajskiego.
4. Wiedza z zakresu dziejów i religii Judejczyków w I tysiącleciu p.n.e.
5. Znajomość języka angielskiego (płynność w mowie i piśmie).
6. Dodatkowym atutem będzie znajomość starożytnej greki i/lub języka aramejskiego.

II. Zakres prac

1. Prowadzenie badań nad tekstami biblijnymi ilustrującymi postawy, wierzenia oraz instytucje
religijne w Judzie V-II w. p.n.e.
2. Udział w pracach zespołu badawczego.
3. Publikacja wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach
i wydawnictwach naukowych na temat aspektów religii Judejczyków w świetle badanych
tekstów (przynajmniej jeden tekst naukowy).
4. Udział w rozpowszechnianiu wyników projektu na międzynarodowych konferencjach
i seminariach naukowych.
5. Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu badawczego i omawianie postępów w pracy.

III. Procedura konkursowa

  • Termin składania dokumentacji: 24 kwietnia 2023 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2023 r. Kandydaci zostaną poinformowani pocztą
    elektroniczną.
  • Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW i Wydziale Historii. Po dokonaniu oceny formalnej wniosków komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania.

Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie
stanowi podstawę do dalszego postępowania.

IV. Opis obowiązków zatrudnionego pracownika 

1. Realizacja zadań badawczych projektu grantowego.
2. Przedstawianie uzyskanych wyników badań na warsztatach i konferencjach naukowych.
3. Publikacja wyników w międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
4. Udział w organizacji wydarzeń związanych z projektem badawczym, takich jak konferencje
i warsztaty, zarówno te o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym/promocyjnym.
5. Organizacja spotkań zespołu badawczego i regularny udział w nich; współpraca
z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu.

V. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW. 
2. Opis planów badawczych związanych z projektem.
3. Aktualny życiorys naukowy, w tym wykształcenie, informacje zawodowe (poprzednie
zatrudnienie) ze szczególnym uwzględnieniem i uzasadnieniem ewentualnych przerw
w karierze, znajomość języków, stypendia/wyróżnienia, lista publikacji i prezentacji
konferencyjnych, informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów badawczych,
w tym grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, wykaz pełnionych
funkcji w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego, stowarzyszeniach naukowych oraz
podmiotach eksperckich  (jeśli dotyczy), informacje na temat osiągnięć organizacyjnych.
4. Dyplom doktorski lub oświadczenie promotora o przewidywanym terminie uzyskania stopnia
doktora nie później niż do końca czerwca 2023. Stopień doktora musi być uzyskany przed
momentem zatrudnienia.
5. Dane kontaktowe dwóch osób polecających (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).
6. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw
Pracowniczych UW). 
7. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stronie internetowej Biura
Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy).
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko
nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW
z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4). 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając
w tytule wiadomości: „Konkurs: Biblical Religions”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl