Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Filozofii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

Konkurs w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej

Słowa kluczowe: filozofia, historia filozofii polskiej 

Wymagania i kwalifikacje naukowe i dydaktyczne kandydata/kandydatki:

Poniższe wymagania i kwalifikacje mają charakter obligatoryjny, o ile nie zostało to oznaczone inaczej.

1.       co najmniej stopień doktora w dyscyplinie filozofia;

2.       znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie objętym profilem badawczym zakładu: posiadanie w naukowym dorobku co najmniej 2 oryginalnych, recenzowanych publikacji naukowych w ciągu ostatnich 5 lat takich jak: monografie, rozdziały w pracach zbiorowych, artykuły w punktowanych czasopismach naukowych (zgodnie z listą MEiN) lub czasopismach o wysokiej renomie w dziedzinie, której dotyczy tekst, szczególnie pożądane jest posiadanie publikacji w językach obcych;

3.       plan dalszej działalności badawczej na okres 4 lat;

4.       mile widziane doświadczenie w edycji i opracowaniu naukowym tekstów z historii filozofii polskiej (fakultatywnie);

5.       doświadczenie w pracy w projektach badawczych lub grupach badawczych w ciągu ostatnich 5 lat (krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych, np. NCN, NPRH, DFG, ERC), dodatkowym atutem będą staże badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych w ciągu 5 ostatnich lat;

6.       udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych przez co najmniej dwa semestry potwierdzone dobrymi wynikami ankiet studenckich (jeśli są dostępne).

Okres 5 ostatnich lat (pkt. 2, 4 i 5) może być wydłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy oraz przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, w przypadku kobiet o 18 miesięcy, za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.   

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl