ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNA)

Instytut Rolnictwa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Gleboznawstwa – Instytut Rolnictwa

KONKURS JEDNOETAPOWY

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Rolnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: rolnictwo i ogrodnictwo

DATA OGŁOSZENIA: 14.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2021 r. – 27.11.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: gleboznawstwo, ekologia gleb, biogeochemia, biochemia gleb, mikrobiologia gleb

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane kwalifikacje i oczekiwania:

· stopnień doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w jednej z następujących dyscyplin: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku, uzyskany nie wcześniej niż w roku 2017

· zainteresowania naukowe w zakresie szeroko pojętej ekologii gleb, biogeochemii, mikrobiologii gleb, biochemii gleb lub ekotoksykologii

· znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej, pisanie publikacji prowadzenie zajęć dydaktycznych,

· dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach posiadających współczynnik IF,

· doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o projekty badawcze (przynajmniej jeden złożony wniosek, w którym kandydat był kierownikiem projektu)

• umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dyscyplina pracy oraz komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty:

· podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko,

· życiorys zawodowy,

· poświadczony odpis dyplomu doktora,

· wykaz publikacji naukowych (wyłącznie z czasopism posiadających współczynnik IF),

· wykaz projektów badawczych (złożonych i otrzymanych) wraz ze wskazaniem roli kandydata w tych projektach,

· opis osiągnięć organizacyjnych i dydaktycznych,

· oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: monika_golonka@sggw.edu.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

· pocztą: Instytut Rolnictwa, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, 02-776 Warszawa, pok. 1/8a, nr tel. 022 59 326 45.

lub

· elektronicznie: ir@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 06.12.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 32 617

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorcze.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika_golonka@sggw.edu.pl