adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut Medycyny Weterynaryjnej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

STANOWISKO: adiunkt naukowo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: nauki weterynaryjne, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 20.04.2023

PUBLIKACJA DO: 01.06.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.06.2023

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI: kpdw@sggw.edu.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, kliniczna diagnostyka weterynaryjna, diagnostyka laboratoryjna

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

– posiadać tytuł lekarza weterynarii

– posiadać stopień doktora

– wykazywać zainteresowanie naukowe związane z obszarem diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej chorób dotyczących bydła i koni

– posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu diagnostyki chorób koni i bydła

– wykazywać się znajomością podstawowych metod diagnostycznych takich jak: badania laboratoryjne o profilu hematologicznym i biochemicznym

– posiadać dorobek naukowy udokumentowany, co najmniej 4 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego Ministra ds. Edukacji i Nauki, w części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

– w ciągu ostatnich czterech lat uzyskała z działalności naukowej łączną liczbę punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego przez tę osobę stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW (osoby ubiegające się o zatrudnienie i będące pracownikami SGGW),

– uzyskała pozytywną opinię komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych (osoby ubiegające się o zatrudnienie i będące pracownikami SGGW),  a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskała pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,

– posiadać doświadczenie w kierowaniu lub byciu wykonawcą w co najmniej 1 grancie oraz wykazywać się chęcią w realizacji grantów  o zasięgu co najmniej krajowym, instytucji finansujących badania,

– posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,

– posiadać umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

– wykazywać się komunikatywnością, punktualnością, zaangażowaniem w pracę

– wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania,

– posługiwać się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna),

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane diagnostyką kliniczną i laboratoryjną w tym z zakresu diagnostyki klinicznej koni i bydła (zajęcia wyjazdowe w Oborach), w języku polskim oraz angielskim.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Odpis dyplomu,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, bud. 22 pok. 146 lub bud.24, I piętro, Sekretariat Instytutu, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: kpdw@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem:  2023-09-01

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences (SGGW) –Institute of Veterinary Medicine, 02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159 St. Department of Pathology and Veterinary Diagnostics

CITY: Warsaw

POSITION: assistant professor

DISCIPLINE veterinary medicine

POSTED: 20.04.2023

EXPIRES WEBSITE: 01.06.2023

DEADLINE FOR THE COMPETITION: 01.06.2023

KEY WORDS: veterinary medicine, veterinary clinical diagnostic,  laboratory diagnostic

DESCRIPTION :

We are looking for a candidate with the following characteristics:

·         Master degree in veterinary sciences,

·         PhD

·         Show scientific interest related to clinical and laboratory diagnostics of horses and cattle

·         Have teaching experience in conducting classes in the field of clinical diagnostics of horses and cattle

·         Demonstrate knowledge of basic diagnostic methods such as: hematological and biochemical laboratory tests, serological tests: ELISA, PCR

·         Have scientific achievements documented by at least 4 scientific publications that appeared in scientific journals published in the list of the competent Minister for Higher Education, part A – containing the number of points for publications in scientific journals with the Impact Factor (IF), located in the Journal Citation Reports (JCR) database,

·         Have experience in managing or being a contractor in at least 1 grants and be willing to implement grants of at least a national scope awarded by organizations,

·         Speak English at least at an intermediate level,

·         Have the ability to work in a team and organize working time flexibly,

·         Be communicative, punctual and committed to work

·         Show scientific interests and the ability to develop them,

·         Use computer applications (Word, Excel, Power Point, Internet and e-mail),

The employee will be expected to participate in the strategic undertakings of the Department of Clinical and Laboratory Diagnostics of the Institute of Veterinary Medicine SGGW and to achieve excellence in research, academic teaching and other professional duties as well as organizational work.

 

The candidate’s duties will include conducting scientific research, actively raising funds for scientific research, conducting didactic classes in subjects covering primarily issues related to clinical and laboratory diagnostics, including clinical diagnostics of horses and cattle (off-site classes in Obory), in Polish and English in the field of Veterinary Medicine at the Warsaw University of Life Sciences.

 

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, must be accompanied by:

– application for employment

– a copy of diploma

– a statement that the Candidate fulfills the requirements listed in Paragraph 113 / in the Act and that WAU will be his main place of work as defined in the/in the Act (printed issue of Personal Affairs Division)
– personal questionnaire
– a certification from the occupational physician that the Candidate is able to work on the abovementioned position
In addition, people from outside the university:
– a work certificate or a certificate of employment,

In addition, people from outside the university:

– a work certificate or a certificate of employment,

– opinion about the candidate from his/her last employer

 

Place of submission of documents: secretariat of the Department of Preclinical Sciences or secretariat of the Institute of Veterinary Medicine

Documents can be submitted in person or sent by post to the following address: IMW ul. Nowoursynowska 159, build. 22 room 146 or build.24, 1st floor, Institute Secretariat, 02-776 Warsaw, or send electronically to the following e-mail address: imw@sggw.edu.pl, kpdw@sggw.edu.pl

Please be advised that we will respond only to selected offers.

We reserve the right to end the competition early or leave the competition unresolved.

Employment will take place on: 2023-09-01

 

Please attach the following statement:

„I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10/05/2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000).”
Information clause:
Please be advised that all personal data that will be provided by you in the recruitment procedure conducted for the abovementioned position by the Warsaw University of Life Sciences (hereinafter referred to as SGGW) will be processed by WULS-SGGW in order to carry out the above-mentioned recruitment procedure in accordance with Art. 6 par. 1 lit. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data), hereinafter referred to as RODO. The administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, with headquarters at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW. In WULS-SGGW, there is the Data Protection Supervisor who supervises the correctness of personal data processing, which can be contacted via the e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the RODO, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Administrator of Personal Data to access your data, correct it, transfer and delete it, and limit the processing of data and filing a complaint to the supervisory body. Please be advised that we will only respond to selected offers. We reserve the right to end the competition earlier or leave the competition without resolving.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpdw@sggw.edu.pl