adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut Biologii-Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.04. 2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od 24.05. 2021 do 7.06.2021

LINK DO STRONY:

http://wiadomosci.sggw.pl/

Ogłoszenia

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genomika strukturalna i funkcjonalna stresów abiotycznych i biotycznych roślin, hodowla odpornościowa roślin, bioinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.
Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko musza spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

 

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

–       dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej oraz biotechnologii roślin

–       dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i roślinnych kultur in vitro oraz narzędzi bioinformatycznych

–       umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

–       biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

–       umiejętność korzystania z komputerowych baz danych

 

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów z zakresu genetyki ogólnej, biotechnologii roślin oraz biologii molekularnej roślin, (2) znajomość zagadnień z zakresu genomiki strukturalnej i funkcjonalnej stresów abiotycznych i biotycznych roślin, hodowli odpornościowej roślin, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach badawczych, (4) znajomości języka programowania i środowiska R w zakresie analiz bioinformatycznych oraz środowiska Linux.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

–       podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW

–       kwestionariusz osobowy

–       życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej

–       odpis dyplomu doktora

–       wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku

–       pozytywna ocena przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego

 

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu 14.06. 2021. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną

 

Dodatkowe informacje: prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, monika_rakoczy_trojanowska@sggw.edu.pl.; tel. (+48-22) 5932150.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl