Adiunkt w Centrum Badań Polityki Europejskiej

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta w Centrum Badań Polityki Europejskiej.

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS

Słowa kluczowe: nauki prawne, adiunkt uczelni, badania naukowe, seminarium dyplomowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

 1. realizacja zadań naukowo-badawczych związanych z badaniami prowadzonymi przez Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS w Warszawie;
 2. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk prawnych;
 3. prowadzenie seminarium dyplomowego z zakresu nauk prawnych.
   

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 1. doktor nauk prawnych;
 2. doświadczenie w pracy dydaktyczno-badawczej na uczelni prowadzącej kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne;
 3. dyspozycyjność w roku akademickim 2022/2023;
 4. wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania;
 5. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz w instytucjach zajmujących się rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wykrywaniem przestępstw.
   

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

 1. posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk prawnych, zwłaszcza jeśli tematyka prac jest zgodna ze specyfiką zadań SWWS;
 2. będące autorami publikacji naukowych w czasopismach i wydawnictwach, w których podjęto rozważania dotyczące miejsca i funkcji służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa narodowego, a także funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem stanów nadzwyczajnych oraz wymiaru bezpieczeństwa pozamilitarnego;
 3. deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
 4. dysponujące doświadczeniem w:
  a)       prowadzeniu pracy badawczej i dydaktycznej w uczelni,

          b)      instytucjach zajmujących się rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeń godzących w bezpieczeństwo  wewnętrzne oraz wykrywaniem przestępstw;

      5. posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk prawnych.
 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
  z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 3. curriculum vitae;
 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 7. oświadczenie o niekaralności – zał. nr 3;
 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy – zał. nr 4.
   

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia 14 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS).

Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt– Centrum Badań Polityki Europejskiej”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu zakończenia ogłoszenia.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Załączniki