Adiunkt w gr. pracowników dydaktycznych

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Cybernetyki

MIASTO: WARSZAWA.

STANOWISKO: ADIUNKT (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

DATA OGŁOSZENIA: 23.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.05.2021

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, systemy informatyczne

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) :

 

Wymagania od kandydatów:

–         wykształcenie wyższe (kierunek informatyka lub cybernetyka)

–         posiadanie stopnia naukowego doktor (nauki techniczne, dyscyplina informatyka)

–         co najmniej 20 lat doświadczenia na stanowisku nauczyciela akademickiego w jednostce posiadającej kierunek nauczania ściśle związany z informatyką,

–         umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów w następujących obszarach: Bazy danych, Systemy baz danych, Bazy danych NoSQL, Administrowanie i konfigurowanie baz danych, Rozproszone przetwarzanie danych – Big Data, Języki formalne i kompilatory, Automaty i języki formalne, Modelowanie, symulacja i analiza procesów biznesowych, Big Data w cyberbezpieczeństwie, Sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie, Inżynieria odwrotna kodu i systemów teleinformatycznych, Wstęp do rzeczywistości rozszerzonej (AR), Symulacja VR/MR/AR, Architektura symulatorów wirtualnych, Rozproszona symulacja VR/MR/AR

–         wzięte będzie pod uwagę doświadczenia w pracy w firmach na rynku informatycznym.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–         kwestionariusz osobowy;

–         życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

–         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

–         oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–         oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

–         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–         oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 14.05.2021 r.

–         osobiście w sekretariacie Wydziału Cybernetyki WAT p.271/100

–         listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

–         pocztą elektroniczną/faksem: sekretariat.wcy@wat.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 838 796

–  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

–  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej                procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

–  Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

–  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

–  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego.

 

 

FORM FOR EMPLOYERS Nr 1

 

INSTITUTION: Military University of Technology – Faculty of Cybernetics

CITY: Warsaw, Poland

POSITION: Assistant Professor in the Faculty of Cybernetics at MUT

DISCIPLINE: Computer Science.

POSTED  2021.04.23

EXPIRES 2021.05.14

WEBSITE: www.wat.edu.pl      

KEY WORDS computer science

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

 

Admission requirements:

–      higher education in computer science,

–         doctoral degree (technical sciences, the discipline of computer science),

–      at least 20 years of experience as an academic teacher in a faculty with a teaching field closely related to computer science,

–         having the skills and experience to conduct classes in the following areas: Databases, Database systems, NoSQL databases, Administration and configuration of databases, Distributed data processing – Big Data, Formal languages and compilers, Automation and formal languages, Modeling, simulation and analysis of business processes, Big Data in cybersecurity, Artificial intelligence in cybersecurity, Reverse engineering of code and ICT systems, Introduction to augmented reality (AR), VR / MR / AR simulation, Architecture of virtual simulators, Distributed simulation VR / MR / AR,

–      working and experience in companies on the IT market will be taken into consideration.

The competition application should include:

–           a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

–           candidate’s questionnaire,

–           CV,

–           copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications,

–           a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,

–           a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,

–           a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

–           a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,

–           a declaration on the full use of civil rights,

–           a declaration  stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant.

 

Documents should be submitted till 2021-05-14

– in person to the in person in the Office of the Dean of the Faculty of Cybernetics, Military University of Technology, room 271, the main building

– by post: at the Military University of Technology, Faculty of Cybernetics,

                00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.

– by e-mail/fax sekretariat.wcy@wat.edu.pl

 

Additional information can be obtained by telephone: 261 838 796

The competition will be decided no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.

The competition is the first step in the statute of the Military Academy of Technology for hiring as an academic teacher, and its positive decision is the basis for further proceedings.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.

The University reserves the right to inconclusiate the competition without stating a reason.

The university does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate’s offer are destroyed one month after the end of the competition.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wcy@wat.edu.pl