Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w obszarze finansów ilościowych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

WNE/KK/7/2021

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność dydaktyczną w obszarze finansów ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

Obowiązki badawcze:
Praca badawcza w dyscyplinie Ekonomia i finanse, której wyniki udokumentowane powinny być publikacjami, głównie w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym przez Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Obowiązki dydaktyczne:
Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW związane ze stanowiskiem adiunkta w ramach pensum w wysokości 210 godzin rocznie, dla studentów 1 i 2 stopnia, seminaria licencjackie/magisterskie i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć o tematyce zbliżonej do: wprowadzenia do finansów ilościowych, metod matematycznych w finansach, metod alokacji aktywów, konstrukcji strategii inwestycyjnych, wyceny akcji i instrumentów dłużnych, funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych.

Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne po angielsku.

Od kandydatów/ek oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań oraz praktycznych umiejętności programowania w języku R i/lub Python i/lub C++/C#, w szczególności w obszarze finansów ilościowych i ekonometrii finansowej.

Obowiązki organizacyjne:
Pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów; uczestnictwo w komisjach.

Wymagania wobec kandydata aplikującego na stanowisko:
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

Wymagania formalne (konieczne):
▪ co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wymagania merytoryczne (konieczne):
▪ wiedza z zakresu finansów, finansów ilościowych i ekonometrii finansowej;
▪ znaczący dorobek w dyscyplinie ekonomia i finanse w stosunku do etapu kariery kandydata, mierzony publikacjami w renomowanych czasopismach o znaczącym zasięgu międzynarodowym;
▪ znacząca aktywność naukowa (w tym zdobywanie grantów badawczych, kierowanie projektami badawczymi);
▪ doświadczenie międzynarodowe (w tym współpraca międzynarodowa z uznanymi naukowcami z zagranicznych instytucji badawczych);
▪ doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu finansów ilościowych i ekonometrii finansowej);
▪ umieć prowadzić badania i zajęcia w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze finansów ilościowych i ekonometrii finansowej;
▪ znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów 1 i 2 stopnia.

Za dodatkowe zalety uważa się:
▪ inne szczególne osiągnięcia (np. stypendia, nagrody, pozyskane granty).

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z Wydziałową Komisją Konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty w formie oraz w terminie określonych w ogłoszeniu:
▪ życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych;
▪ list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4);
▪ podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1).

Prosimy o przesyłanie wskazanych dokumentów w odrębnych plikach. Brak przesłania przez kandydata wszystkich wskazanych powyżej dokumentów we wskazanym w ogłoszeniu terminie wyklucza kandydata z uczestnictwa w konkursie na stanowisko (wykluczenie o charakterze formalnym).

Ważne
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wskazania zwycięzcy, jeśli żaden kandydat nie spełni wymagań formalnych lub kandydaci będą reprezentować niewystarczający poziom naukowy.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.zukowski@uw.edu.pl