adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne
 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub stopnia równoważnego ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych nadawanym w Polsce;
 3. specjalizacja w szczególności w zakresie prawa nowych technologii, prawnych aspektów sztucznej inteligencji, ochrony informacji i cyberbezpieczeństwa;
 4. posiadanie dorobku naukowego i dydaktycznego w ww. zakresie;
 5. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w ww. zakresie;
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego), w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz naukową współpracę międzynarodową;
 7. posiadanie międzynarodowego dorobku naukowego w postaci publikacji w zagranicznych czasopismach lub wydawnictwach naukowych oraz prowadzenie stałej współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi i aktywne uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym będą dodatkowymi atutami;
 8. udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź zagranicznych konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące naukę.

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:

 1. prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań prowadzonych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych;
 2. złożenia do publikacji, w każdym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny nauki prawne i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 100 pkt;
 3. do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów – złożenia w każdym roku zatrudnienia co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;
 4. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne;
 5. prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i Politechniki Warszawskiej, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim (innym języku obcym);
 6. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

Dokumenty należy składać na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 224 b, tel. (22) 234-59-58
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: mgr Agnieszka Kapczyńska tel. (22) 234-59-58.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.