Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 8.07. 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.08.2021 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: umowa na czas nieokreślony od 01.10.2021 r.

FINASOWANIE: LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: synteza i badanie właściwości materiałów wybuchowych, wytwarzanie i badanie właściwości prochów i materiałów pirotechnicznych, różnicowa analiza termiczna, spektrometria IR, kalorymetria reakcyjna

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska adiunkta powinien legitymować się dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego będzie realizowała zadania dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) w zakresie chemii materiałów wysokoenergetycznych (w tym wybuchowych) i fizyki wybuchu, jak również zajmować się będzie wykonywaniem analiz próbek z wykorzystaniem różnicowej analizy termicznej, spektrometrii w podczerwieni i kalorymetrii reakcyjnej, prowadzeniem prac badawczych związanych z materiałami wybuchowymi, prochami i materiałami pirotechnicznymi. Wymagana jest wiedza i doświadczenie (potwierdzone publikacjami z listy A MNiSW) w zakresie wymienionej tematyki oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Wymagania od kandydatów:

* kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne;

* znajomość chemii i technologii materiałów wybuchowych,

* doświadczenie w pracy z materiałami wybuchowymi (aktualne szkolenie koncesyjne);

* doświadczenie w pracy z technikami różnicowej analizy termicznej, spektrometrii IR i kalorymetrii reakcyjnej;

* doświadczenie w badaniu parametrów wybuchowych kompozycji wysokoenergetycznych,

* doświadczenie w wytwarzaniu i badaniu właściwości prochów,

* doświadczenie w badaniu paliw rakietowych na hamowni,

* dorobek naukowy (publikacje w czasopismach naukowych z listy A MNiSW); co najmniej 3 publikacje z listy A MNiSW,

* doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: materiałów wysokoenergetycznych, pirotechniki, chemii ogólnej i nieorganicznej,

* umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,

* biegła znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

* podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

* kwestionariusz osobowy;

* życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

* odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

* oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

* oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

* oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 07.08.2021, osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii pok. 151/100.

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii

00-908 Warszawa 46, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 * pocztą elektroniczną/faksem: email: waldemar.trzcinski@wat.edu.pl / 26183 9582

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261839408, 261839582

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na waldemar.trzcinski@wat.edu.pl