Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Proponowane stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące materiałów niskowymiarowych, w szczególności badania właściwości fononowych i termicznych materiałów dwuwymiarowych i ich heterostruktur.

Jednym z planowanych do realizacji zagadnień będzie modelowanie i eksperymentalne badania rozpływu ciepła w heterostrukturach złożonych z różnych materiałów 2D.  Zadanie obejmować będzie wytwarzanie niezbędnych struktur za pomocą eksfoliacji mechanicznej i technologii transferu oraz badania rozpływu ciepła przy pomocy spektroskopii Ramana i metod elektrycznych. Ważnym będzie także analiza fononów i zmian w widmie fononowym w zależności od warunków pomiarowych i bliskiego otoczenia warstwy.

Kolejnym istotnym zadaniem będzie rozwijanie metod wytwarzania heterostruktur van der Waalsa, transferu materiałów 2D i ich wstępnej charakteryzacji za pomocą spektroskopii Ramana, badań fotoluminescencji, UV-VIS, SEM, AFM, litografii elektronowej oraz badań elektrycznych.

W kontekście zadań dydaktycznych istotna będzie praca ze studentami Wydziału Fizyki na specjalności materiały i nanostruktury oraz fizyka zaawansowanych materiałów. Planowana jest również praca ze studentami z innych wydziałów (w tym wykłady, prace dyplomowe oraz zgłaszanie propozycji zajęć obieralnych).

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, metod charakteryzacji materiałów niskowymiarowych. Niezbędna będzie też dobra znajomość programowania oraz umiejętności samodzielnego określania zadań badawczych, a także wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Kandydat powinien:

1. Posiadać udokumentowany dorobek naukowy: współautorstwo minimum 10 publikacji w listy JCR w danej tematyce (w tym prace w czasopismach posiadających min. 140 pkt. na aktualnej liście MNiSW).

2. Kierować w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej dwoma projektami NCN / MNiSW.

3. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67 

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.