Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Załącznik do sprawy SOB/D110/2021/1/PS-60-0196287
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie “Challenging Problems in Infinite-State Systems” (INFSYS)
finansowanym przez Komisję Europejską,
kontrakt numer 950398
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych
(matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
do projektu “Challenging Problems in Infinite-State Systems” (INFSYS) finansowanego przez Komisję
Europejską ds. Badań Naukowych (ERC), kontrakt numer 950398.
Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres
12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy). Przewidywany oczekiwany termin
zatrudnienia to 1 października 2021 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z
kierownikiem projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 9700 zł brutto/m-c (wynagrodzenie
zasadnicze ok. 6700 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone
obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany kandydat będzie pracować
nad zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym uwzględnieniem
systemów nieskończenie-stanowych.
Opis projektu
Projekt INFSYS skupia się na badaniu trudnych problemów w dziedzinie systemów nieskończeniestanowych. Główny nacisk jest położony za zrozumienie fundamentalnych modeli obliczeń oraz prosto
definiowalnych, naturalnych problemów. Praca w projekcie będzie koncentrować się na następujących
trzech kierunach:
 Sieci Petriego (VASy). Głównym celem jest lepsze zrozumienie złożoności problemu osiągalności
w podklasach VASów oraz ich uogólnieniach.
 Problem separowalności. Jednym z głównych celów jest rozstrzygnięcie statusu rozstrzygalności
problemu regularnej separowalności w VASach. Inny kierunek to lepsze zrozumienie natury
separowalności dla skończonych automatów i postęp w problemie separowalności słów.
 Jednoznaczność. Ten kierunek skupia się na zrozumieniu natury jednoznacznych systemów, czyli
systemów niedeterministycznych z pewnym ograniczeniem na niedeterminizm. Tutaj główny
nacisk jest na stronę algorytmiczną: projektowanie efektywnych algorytmów dla problemów
uniwersalności, równoważności oraz podobnych dla systemów jednoznacznych.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał stopień doktora nauk
matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będzie miał doskonałe przygotowanie w
obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
 teoria automatów i logika w informatyce;
 złożoność obliczeniowa; lub
 kombinatoryka.
Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze
nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;
 wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla
kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM
UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy
motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź
formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. hab Wojciecha Czerwińskiego:
wczerwin@mimuw.edu.pl
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi
dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 2 lipca 2021
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie,
które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie
najpóźniej w dniu 15 lipca 2021 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i
akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie
z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wczerwin@mimuw.edu.pl