Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Załącznik do sprawy WMIM/SOB/CUT/01/2021
Warszawa, 29 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie „Cięcia i dekompozycje: algorytmy i własności strukturalne”
finansowanym przez Komisję Europejską,
kontrakt numer 714704
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 3 stanowiska adiunkta w grupie pracowników
badawczych (matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki, do projektu „Cięcia i dekompozycje: algorytmy i własności strukturalne”
finansowanego przez Komisję Europejską ds. Badań Naukowych (ERC), kontrakt numer 714704.
Warunki zatrudnienia
Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu na umowę na czas określony na
okres zawarty pomiędzy 1 listopada 2021 r. a 31 sierpnia 2022 r. (możliwość ustalenia okresu
zatrudnienia z kierownikiem projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 9000 zł brutto/m-c
(wynagrodzenie zasadnicze ok. 6700 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie
jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrani
kandydaci będą pracować nad zagadnieniami z przecięcia strukturalnej teorii grafów, projektowania
algorytmów i złożoności parametryzowanej.
Opis projektu
Projekt CUTACOMBS ma na celu badanie zastosowań strukturalnej teorii grafów w algorytmice, ze
szczególnym uwzględnieniem algorytmów parametryzowanych. Badania w projekcie skupiają się na
następujących zagadnieniach:
● Złożoność parametryzowana problemów separacji w grafach, ze szczególnym
uwzględnieniem grafów skierowanych.
● Strukturalne własności grafów skierowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań
algorytmicznych.
● Algorytmiczne i strukturalne własności dziedzicznych klas grafów, ze szczególnym
uwzględnieniem klas grafów wykluczających ustalony las lub liniowy las jako indukowany
podgraf.
● Algorytmy aproksymacyjne i parametryzowane w grafach planarnych.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk
matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą mieli doskonałe przygotowanie
w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
● strukturalna teoria grafów;
● projektowanie i analiza algorytmów; lub
● złożoność parametryzowana.
Doświadczenie badawcze w następujących tematach będzie dodatkowym atutem:
● logika i automaty;
● schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;
● algorytmy w klasach grafów;
● teoria grafów rzadkich;
● dekompozycje drzewiaste, w szczególności szerokość drzewiasta i klikowa.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
● opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
● przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze
nieopublikowanymi manuskryptami);
● wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla
kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM
UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). List przewodni
powinien także zawierać wskazanie preferowanego okresu zatrudnienia.
Listy motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź
formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. hab. Marcina Pilipczuka
(m.pilipczuk@mimuw.edu.pl)
By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi
dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 25 sierpnia 2021
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na
spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom
elektronicznie najpóźniej w dniu 28 września 2021 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i
akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW
zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl