Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Załącznik do sprawy SOB/D110/2021/1/PS 60 0196287

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie “Challenging Problems in Infinite-State Systems” (INFSYS)
finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 950398
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu “Challenging Problems in Infinite State Systems” (INFSYS) finansowanego przez Komisję Europejską ds. Badań Naukowych (ERC), kontrakt numer 950398.
Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy). Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 października 2021 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 9700 zł brutto/m c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 6700 zł brutto/m c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany kandydat będzie pracować nad zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów nieskończenie stanowych.
Opis projektu Projekt INFSYS skupia się na badaniu trudnych problemów w dziedzinie systemów nieskończenie
stanowych. Główny nacisk jest położony za zrozumienie fundamentalnych modeli obliczeń oraz prosto definiowalnych, naturalnych problemów. Praca w projekcie będzie koncentrować się na następujących trzech kierunach:  Sieci Petriego (VASy). Głównym celem jest lepsze zrozumienie złożoności problemu osiągalności w podklasach VASów oraz ich uogólnieniach.  Problem separowalności. Jednym z głównych celów jest rozstrzygnięcie statusu rozstrzygalności problemu regularnej separowalności w VASach. Inny kierunek to lepsze zrozumienie natury separowalności dla skończonych automatów i postęp w problemie separowalności słów.  Jednoznaczność. Ten kierunek skupia się na zrozumieniu natury jednoznacznych systemów, czyli systemów niedeterministycznych z pewnym ograniczeniem na niedeterminizm. Tutaj główny nacisk jest na stronę algorytmiczną: projektowanie efektywnych algorytmów dla problemów uniwersalności, równoważności oraz podobnych dla systemów jednoznacznych.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będzie miał doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
 teoria automatów i logika w informatyce;
 złożoność obliczeniowa; lub
 kombinatoryka.
Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;
 wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. hab Wojciecha Czerwińskiego:
wczerwin@mimuw.edu.pl
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.
Termin zgłoszeń upływa dnia 2 lipca 2021
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 15 lipca 2021 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wczerwin@mimuw.edu.pl