Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5790 zł + dodatek stażowy
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

WMIM/1210/EK/04/2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych: nie więcej niż 2 stanowiska w Instytucie Matematyki, 1 stanowisko w Instytucie Informatyki oraz 1 stanowisko w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).
Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) i może brać udział w badaniach naukowych – odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
na WMIM wynosi obecnie 5790 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej zaangażowanych, tę kwotę powiększają o 10 do 15% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok na stronach 45–47.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:
1. stopień doktora (lub doktora habilitowanego) w dyscyplinie matematyka/informatyka (lub nauk pokrewnych);
2. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
3. wysokie umiejętności dydaktyczne, potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną;
4. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akceptuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego;
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/
4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.
Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:
Instytut Informatyki
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_04_2022_IINF/?from=field:ADIUNKT

Instytut Matematyki
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_04_2022_IM/?from=field:ADIUNKT

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_04_2022_IMSIM/?from=field:ADIUNKT

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę jobs.uw.edu.pl.