adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych (podstawowe miejsce zatrudnienia)

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19 sierpnia 2022 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2022 roku

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe i Obronność Państwa, zwłaszcza w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie;
 • uczestniczenie w seminariach dyplomowych i w procedurach dyplomowania studentów na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe i Obronność Państwa;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych związanych z zajmowanym stanowiskiem;
  przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp, ochrony danych osobowych i ochrony ppoż.
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnianie wymagań określonych w  art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.);
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie;
 • zaawansowana wiedza z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, ochrony własności intelektualnej, ochrony informacji niejawnych.
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, edukacji dla bezpieczeństwa.
  doświadczenie w pracy dydaktycznej, umożliwiające prowadzenie zajęć na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa”; w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zarządzania kryzysowego oraz instytucji zapewniających bezpieczeństwo;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej związanej z procesem kształcenia i prowadzenia badań naukowych w uczelni wyższej;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • wykaz publikacji z ostatnich 6 lat,
 • wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie, czy Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie – o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia.

Dokumenty do pobrania na stronie biuletynu informacji publicznej WAT https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) budynek 135, pok. 029, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
 • pocztą elektroniczną: kancelaria.wlo@wat.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-839-432

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close