Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Link do strony: https://swsw.edu.pl/bip/index.php

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe – analiza ryzyka, system penitencjarny, ochrona i obrona jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, badania naukowe, prace rozwojowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, również w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.

2.       Projektowanie, realizowanie i raportowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań i zainteresowań SWWS.

3.       Opracowywanie projektów dotyczących kwestii funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego podsystemów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli podmiotów wchodzących w zakres wymiaru sprawiedliwości.

4.       Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS w tym:

a.       publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;

b.       publikowanie w czasopismach i wydawnictwa popularnonaukowych i mediach w ramach popularyzacji wiedzy;

c.       aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;

d.       udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań SWWS;

e.       podejmowanie zadań na rzecz rozwoju własnego rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.       posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub dziedzin pokrewnych;

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       niekaralność za przestępstwo umyślne.

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.       posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli tematyka prac jest zgodna ze specyfiką zadań SWWS;

2.       będące autorami publikacji naukowych, w których podjęto rozważania dotyczące obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego podsystemów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli podmiotów wchodzących w zakres wymiaru sprawiedliwości, ochrony ludności w sytuacjach nadzwyczajnych, zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem analizy ryzyka;

3.       deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

4.       dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych;

5.       posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych,

6.       posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie
z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną;

3.       curriculum vitae;

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);

8.       oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900–1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 03 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS w Warszawie). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-4435.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu zakończenia ogłoszenia.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl