Adiunkt z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Proponowane stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego jest związane z teoretycznymi i eksperymentalnymi badaniami struktury atomowej i elektronowej materii skondensowanej, w szczególności amorficznych materiałów metalicznych.

Jednym z planowanych do realizacji zagadnień będzie przewidywanie na podstawie wyników symulacji dynamiki molekularnej i obliczeń ab-initio właściwości amorficznych stopów metali (szkieł metalicznych), w szczególności stopów dwuskładnikowych, w warunkach wysokiego ciśnienia. Celem tej analizy jest wyjaśnienie mikroskopowego mechanizmu odkształcenia w wybranych szkłach metalicznych.

Drugim planowanym do realizacji zadaniem jest planowanie i przeprowadzenie synchrotronowych eksperymentów dyfrakcji i absorpcji rentgenowskiej, mających na celu skonfrontowanie przewidywań teoretycznych z wynikami doświadczalnymi.

W kontekście zadań dydaktycznych, szczególnie istotna będzie praca ze studentami specjalności Materiały i Nanostruktury oraz Fizyka Zaawansowanych Materiałów (w tym wykłady, prowadzenie prac dyplomowych oraz zgłaszanie propozycji przedmiotów obieralnych) .

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, w szczególności fizyki metali amorficznych i umiejętności modelowania i przewidywania właściwości takich materiałów. Niezbędna będzie umiejętność analizy danych otrzymanych z obliczeń jak i analizy wyników pomiarów dyfrakcji i absorpcji promieniowania rentgenowskiego. Znajomość podstaw języków programowania takich jak C/C++, Fortran, Python oraz tworzenia skryptów na maszynach obliczeniowych klasy HPC będzie dodatkowym atutem. Od kandydata oczekuje się wysokich zdolności interpersonalnych i umiejętności pracy w zespole badawczym. 

Kandydat powinien:

1. posiadać udokumentowany dorobek naukowy: współautorstwo minimum 2 publikacji w listy JCR w danej tematyce,

2. mieć odbyty straż w zagranicznej jednostce badawczej,

3. posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z fizyki na studiach I i II stopnia, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67.

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2022 r. 2021 r. 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Fizyki13

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@if.pw.edu.pl