adiunt

Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

D z i e k a n

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Biznesu Międzynarodowego

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r.

 

Wymagane kryteria:

1.       stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,

2.       udokumentowany dorobek naukowy w zakresie zarządzania międzynarodowego, biznesu międzynarodowego, zarządzania marką lub przedsiębiorczości międzynarodowej,

3.       udokumentowany dorobek dydaktyczny w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu                  i jakości, w tym w zakresie: zarządzania międzynarodowego, zarządzania marką lub przedsiębiorczości międzynarodowej,

4.       udokumentowane doświadczenie w realizacji naukowych projektów badawczych  z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości  (np. konkursy NCN, NCBiR, badania realizowane w ramach subwencji badawczej, projekty międzynarodowe) z wykorzystaniem umiejętności zastosowania metod ilościowych/jakościowych w badaniach naukowych,

5.       znajomość języka polskiego i języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w tych językach.

Kandydaci powinni złożyć:

1.       Podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

2.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478,619,

4.       Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

5.       CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

6.       Odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny,

7.       Informacja o dorobku naukowym w dziedzinie nauki ekonomiczne i dyscyplinie nauki           o zarządzaniu lub w dziedzinie nauki społeczne i dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,

8.       Informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,

9.       Klauzula RODO.

Wymagane dokumenty są dostępne na stronie http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy

 

Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (02-513 Warszawa                   ul. Madalińskiego 6/8 pok. 130).

Termin składania dokumentów upływa 31.08.2022 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Kolegium Gospodarki Światowej drogą mailową.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Wynik konkursu będzie opublikowany w BIP na stronach podmiotowych Uczelni i ministra właściwego do spraw szkolnictwa w terminie 30 dni po jego zakończeniu.

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

 

                                                           D z i e k a n

                                               Kolegium Gospodarki Światowej

                                          (dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.       Administrator Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

2.       Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl.

3.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

·         art. 6 ust.1 lit. c RODO[1] (przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) i ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[2] oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce[3];

·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4.       Czas przetwarzania danych osobowych Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

5.       Odbiorcy danych W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6.       Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.       Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 , ze zm.
[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.
[3] Dz. U. z 2018 r. poz. 1668.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elaw@sgh.waw.pl