asystent

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

OGŁOSZENIA NR 6/2021

DOTYCZĄCEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY –

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełen etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.08.2021 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.10.2021 r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

–        Realizacja procesu dydaktycznego, w tym prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji z zakresu podstaw logistyki, logistyki w sytuacjach kryzysowych, projektowania procesów logistycznych, projektowania systemów i procesów logistycznych, logistyki dystrybucji, zarządzania transportem i spedycji międzynarodowej;

–        Prowadzenie szkoleń oraz egzaminów certyfikacyjnych z użytkowania systemu do zarządzania logistyką i optymalizacji tras,

–        Udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;

–        Rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;

–        Aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej komórki organizacyjnej;

–        Realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;

–        Przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

 

Wymagania od kandydatów:

–        spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);

–        stopień minimum magistra

–        minimum 3 letnie doświadczenie dydaktyczne w przygotowaniu i prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, laboratoriów związanych z tematycznie z logistyką, w tym z modułów:

·         podstawy logistyki,

·         logistyka w sytuacjach kryzysowych,

·         projektowanie procesów logistycznych,

·         projektowanie systemów i procesów logistycznych,

·         logistyka dystrybucji,

·         zarządzanie transportem i spedycją międzynarodową

–        doświadczanie we wdrażaniu systemów informatycznych dla logistyki

–        znajomość nowoczesnych metod zarządzania projektami scrum/agile potwierdzona certyfikatem

–        znajomość alternatywnych metod zarzadzania projektami (Prince2, TenStep- PMI)

–        doświadczenie w restrukturyzacji/projektowaniu i usprawnianiu procesów w logistyce w różnych branżach

–        znajomość notacji BPMN

–        znajomość tematyki audytu wewnętrznego systemu zarzadzania ciągłością działania, potwierdzone certyfikatem

–        praktyczna znajomość systemu do zarządzania logistyką i optymalizacji tras, umożliwiająca przeprowadzenie certyfikacji dla studentów

–        doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla logistyki

–        ukończony kurs pedagogiczny

–        zaawansowana znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Teams.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–        życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–        klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

–        oświadczenie o niekaralności;

–        oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

–        oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;

–        informacja o wykształceniu;

–        dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do 07.08.2021:

–        osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) bud. 135, pok. 0.29.

–        listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

–        pocztą elektroniczną: kancelaria.wlo@wat.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 085

 

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria.wlo@wat.edu.pl