1 asystent

Wydział Wokalno-Aktorski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·         spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478)

·         posiadają podstawowe i średnie wykształcenie muzyczne

·         posiadają dyplom magisterski w specjalności śpiew jazzowy

·         wykazują się udziałem w licznych kursach doszkalających

·         posiadają stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej  wokalistyka

·         wykazują się doświadczeniem pracy dydaktycznej na poziomie akademickim

·         posiadają znaczące osiągnięcia artystyczne – nagrody na konkursach, udział w festiwalach i koncertach, nagrania

·         wykazują się znajomością biegłą: j.angielskiego, j. polskiego

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC

2.      Kopia dyplomu doktora

3.      Dokumenty potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym

4.      Kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem UMFC)

5.      Curriculum vitae

6.      Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w Konkursie (zgodnie z wzorem UMFC)

7.      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z wzorem UMFC)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wokalistyka@chopin.edu.pl