ASYSTENT

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie.

 

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Link do strony: https://bip.swws.edu.pl/p,19,oferty-pracy

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, analiza ryzyka, ochrona jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, badania naukowe

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.       Realizowanie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, również w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką SWWS.

2.       Realizowanie i raportowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań i zainteresowań SWWS.

3.       Opracowywanie projektów dotyczących kwestii funkcjonowania systemowego obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego podsystemów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli podmiotów wchodzących w zakres wymiaru sprawiedliwości.

4.       Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego SWWS w tym:

a.       publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;

b.       publikowanie w czasopismach i wydawnictwa popularnonaukowych i mediach w ramach popularyzacji wiedzy;

c.       aktywne reprezentowanie SWWS na konferencjach naukowych;

d.       udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań SWWS;

e.       podejmowanie zadań na rzecz rozwoju własnego rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1.       posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk o bezpieczeństwie lub dyscyplin pokrewnych (w obszarze dziedziny nauk społecznych);

2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.       niekaralność za przestępstwo umyślne.

 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

1.       posiadające udokumentowany dorobek naukowy, zwłaszcza jeśli tematyka prac jest zgodna ze specyfiką zadań SWWS;

2.       deklarujące gotowość afiliowania na SWWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;

3.       dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych;

4.       posiadające umiejętności projektowania oraz realizowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych,

5.       posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie
z literatury naukowej.

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1.       podanie skierowane do Rektora-Komendanta;

2.       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się
z klauzulą informacyjną; (zał.)

3.       curriculum vitae;

4.       kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

5.       wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;

6.       kopie świadectw pracy i referencji;

7.       oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) (zał.)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Karmelicka 9, w godzinach 900–1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@swws.edu.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS w Warszawie). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – asystent – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Nie zwracamy złożonych dokumentów. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22-602-4435.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl