Asystent

Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·         spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.z 2018 r., poz. 1668 z póź. zm.)

·         posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich w specjalności Rytmika

·         wykazują się przynajmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim

·         wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl