Asystent

Wydział Psychologii w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌ Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie. 

Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ 800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Warszawie ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ poszukuje kandydatów i kandydatek ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Asystent 

Wydział Psychologii w Warszawie

Katedra Psychologii Społecznej

grupa ‌pracowników‌ ‌dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

pensum dydaktyczne 360 godzin

 

Zadania na stanowisku:

 • Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem (prowadzenie zajęć w wybrane dni tygodnia i wybrane weekendy);
 • Realizowanie zadań organizacyjnych związanych z dydaktyką (tworzenie sylabusów, archiwizacja prac studentów, wystawianie ocen, spotkania ze studentami w postaci konsultacji/dyżurów);
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych;
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale Psychologii w Warszawie;
 • Udział w zebraniach Katedry Psychologii Społecznej i spotkaniach zespołu Specjalności Praktycznej Psychologii Społecznej;
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez wydział jak i uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych.

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu magistra psychologii;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej powyżej 1 roku;
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii społecznej (kursu obowiązkowego, trzonowego, a nie fakultetu);
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Udokumentowana wysoka ocena zajęć (w rozumieniu ocen osób studiujących u kandydatki/kandydata) z psychologii społecznej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany punktowanymi publikacjami z zakresu psychologii;
 • Dotychczasowy aktywny udział w konferencjach naukowych oraz udział w realizacji projektów badawczych;
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej;
 • Doświadczenie organizacyjne w zakresie wspomagania działalności jednostki dydaktycznej;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Biegła ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiająca ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌;
 • Bardzo dobra obsługi komputera i gotowość do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy;
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji w obszarze dydaktycznym.

Oferujemy:‌ ‌ ‌

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę na Wydziale Psychologii w Warszawie, jednym z najlepszych w Polsce (kategoria A+, ocena PKA);
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego; 
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌ ‌ ‌
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌tytułu zawodowego magistra‌ psychologii.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego 

 

Termin nadsyłania aplikacji:  30 czerwca 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 lipca 2023 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 20% oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 75% oceny;
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne – 10 % oceny.

 

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji;
 • dr Dorota Wiśniewska-Juszczak – Członkini Komisji;
 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS – Członkini Komisji;
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając –  Sekretarz Komisji.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

W przypadku, gdy Komisja stwierdza, że nikt z kandydatów i kandydatek nie spełnia wyznaczonych kryteriów, konkurs może zostać zamknięty bez rozstrzygnięcia. 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌