asystent

Instytut Nauk Prawnych
Polska Akademia Nauk
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent w Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN (z siedzibą w Poznaniu)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo rodzinne, prawa dziecka

DATA OGŁOSZENIA: 16.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2021 r.

LINK DO STRONY: http://inp.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki prawne, prawo rodzinne, prawa dziecka

DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 30.09.2021 r.

Opis (tematyka, oczekiwania):

1)     asystent, specjalista w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka

Wymagania:

1)     tytuł zawodowy magistra prawa – ukończenie studiów prawniczych z wynikiem co najmniej dobrym,

2)     zainteresowanie i doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka,

3)     zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa rodzinnego oraz praw dziecka,

4)     biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

5)     umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,

6)     zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu.

Mile widziane:

1)     osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa rodzinnego oraz praw dziecka, w tym publikacje naukowe,

2)     doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,

3)     doświadczenie w obsłudze projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,

4)      znajomość drugiego języka obcego,

 

Kandydaci proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

1)     podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,

2)     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa)

3)     CV wraz z listem motywacyjnym,

4)     życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,

5)     praca magisterska w wersji elektronicznej,

6)     wykaz publikacji,

7)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka „Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),

9)     oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,

10)  oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście, pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem       30.09.2021  r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia               6.10.2021  r.

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.

Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym, począwszy od października 2021 r. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce adwokackiej, radcowskiej  lub innej związanej z prawem.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN z siedzibą w Poznaniu (61-725), ul. Mielżyńskiego 27/29.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@inp.pan.pl