asystent

WMP.SNŚ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU

Dane ogólne:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: Instytutu Informatyki  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6.10.2021 r. do 8.11.2021 r.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: www www.wmp.edu.pl, www.uksw.edu.pl,

Ogłoszenia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): preferowane obszary aktywności zawodowej w zakresie informatyki to: sztuczna inteligencja, heurystyki optymalizacyjne,

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA : 2 lata

I. Warunki konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

– stopień naukowy/tytuł naukowy: mgr w zakresie informatyki

– udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: informatyka techniczna i telekomunikacja, w tym co najmniej jeden artykuł własny lub we współautorstwie opublikowany na międzynarodowej konferencji z dziedziny informatyki z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN dotyczący badań z zakresu sztucznej inteligencji, zwłaszcza heurystyk optymalizacyjnych

– udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny a nadto wymagania dodatkowe:

doświadczenie w nauczaniu informatyki na uczelni wyższej

II. Wymagane dokumenty:

1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem.

Na podaniu należy złożyć oświadczenie:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych

ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet

procesu rekrutacji”

2) życiorys/CV/;

3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego

4) wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego – w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska

– z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5 lat (wraz z nr DOI i przypisaną liczbą punktów MEiN), w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych oraz osiągnięciach w kształceniu studentów;

5) w przypadku kandydatów na stanowisko profesora uczelni listę wypromowanych magistrów

i doktorów z ostatnich 5-ciu lat;

6) informacja o dorobku organizacyjnym;

7) oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;

8) oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr

4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska

badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami);

9) w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora uczelni oraz adiunkta oświadczenie

o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 4/2020);

10) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata, w  tym opinia samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w dziedzinie „informatyka techniczna i telekomunikacja” o osobie ubiegającej się o pracę.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.

IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

V. Dokumenty należy składać : w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, ul. Wóycickiego1/3, 01-938 Warszawa, p.113 w terminie do  8.11.2021 r. do godz. 12.00

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się

kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.

221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a RODO – wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć

wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów

upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu

rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji

w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a

profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.maliniak@uksw.edu.pl